Należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.265.2226

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

Na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
śródlądowe drogi wodne i odcinki śródlądowych dróg wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności;
2)
stawki należności;
3)
jednostki organizacyjne uprawnione do pobierania należności oraz sposób ustalania i pobierania należności;
4)
wzór formularza do składania informacji, o której mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, zwanej dalej "ustawą".
Śródlądowe drogi wodne i odcinki śródlądowych dróg wodnych stanowiące własność Skarbu Państwa, za korzystanie z których uiszcza się należności, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Określa się stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych wynoszące:
1)
za przewóz towarów, za jeden tonokilometr:
a)
na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5, na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2 oraz na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 - 0,57 gr 2  ,
b)
na drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz na węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa - 0,53 gr 3  ,
c)
na pozostałych drogach wodnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - 0,47 gr 4  ;
2)
za żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr nośności wymierzonej statku lub barki - 0,10 gr 5  (od iloczynu jednej tony nośności i jednego kilometra drogi wodnej przebytej przez statek);
3)
za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej - 1,40 gr 6  ;
4)
za holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej - według stawki za przewóz towarów, określonej w pkt 1.
1. 
Dla ustalenia należności za korzystanie z drogi wodnej długość trasy przebytej przez obiekt pływający określa się według kilometraża drogi wodnej.
2. 
Za żeglugę statków pasażerskich lub wycieczkowych należność ustala się od iloczynu ilości miejsc pasażerskich na statku i długości drogi przebytej przez statek w jednym rejsie.
Określa się stawki należności za korzystanie ze śluz lub pochylni wynoszące:
1)
za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności), za każdy zestaw lub obiekt pływający:
a)
w godzinach od 700 do 1600 - 12,14 zł 7  ,
b)
w godzinach od 1600 do 700 - 12,74 zł 8  ;
2)
za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających (do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy obiekt pływający:
a)
w godzinach od 700 do 1600 - 5,68 zł 9  ,
b)
w godzinach od 1600 do 700 - 11,36 zł 10  ;
3)
za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający:
a)
w godzinach od 700 do 1600 - 3,20 zł 11  ,
b)
w godzinach od 1600 do 700 - 6,40 zł 12 .
Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy; należność ustala się według stawki określonej w § 5 pkt 1.
Za śluzowanie lub przejście przez pochylnię razem kilku obiektów pływających należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający według stawki zależnej od rodzaju i wielkości obiektu pływającego, określonej w § 5, z uwzględnieniem zniżki dla osób, o których mowa w art. 144 ust. 2 ustawy.
Za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz za śluzowanie lub przejście przez pochylnię obiektów pływających należność pobiera:
1)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach:
a)
na Kanale Gliwickim,
b)
na Kanale Kędzierzyńskim;
2)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - na rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5 i jej szlaku bocznym we Wrocławiu;
3)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
a)
na Kanale Bydgoskim od km 14,8 do km 38,9 i rzece Noteci dolnej,
b)
na rzece Noteci górnej i Kanale Górnonoteckim,
c)
na Kanale Ślesińskim;
4)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
a)
na rzece Nogacie, Szkarpawie i Martwej Wiśle,
b)
na Kanale Bartnickim i Kanale Jagiellońskim,
c)
na Kanale Elbląskim,
d)
na rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim od km 14,4 do km 14,8,
e) 13
 na rzece Elbląg od km 0,0 do km 4,1;
5)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:
a)
na odcinku rzeki Wisły od Płocka do Włocławka,
b)
na Kanale Żerańskim,
c)
na kanałach w systemie Wielkich Jezior Mazurskich,
d)
na Kanale Augustowskim;
6)
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - na rzece Wiśle od km 0,0 do km 37,5 i od km 57,8 do km 92,6 oraz na Kanale Łączańskim.
1. 
Należność za korzystanie z dróg wodnych i za śluzowanie lub przejście przez pochylnię obiektów pływających ustala i pobiera za każdy miesiąc kalendarzowy właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej, jako jednostka organizacyjna odpowiedzialna za utrzymanie poszczególnych dróg wodnych lub urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, wystawiając notę księgową dla zakładu obowiązanego do uiszczenia należności, w wysokości ustalonej na podstawie informacji złożonej przez zakład w terminie określonym w art. 149 ust. 3 ustawy, lub na podstawie własnych ustaleń, jeśli zakład nie złożył informacji w terminie.
2. 
Należność, o której mowa w ust. 1, zakład uiszcza na rachunek bankowy wskazany przez regionalny zarząd gospodarki wodnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty księgowej.
3. 
Należność, za śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych oraz innych małych obiektów pływających (do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), jest pobierana za pokwitowaniem uiszczenia należności, wystawionym przez właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej w miejscu śluzowania lub przejścia przez pochylnię.
Wzór formularza informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, składanej przez zakład i zawierającej dane dotyczące korzystania ze śródlądowych dróg wodnych i liczby śluzowań lub przejść przez pochylnię, za każdy miesiąc kalendarzowy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 14

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  15

ŚRÓDLĄDOWE DROGI WODNE, ZA KORZYSTANIE Z KTÓRYCH UISZCZA SIĘ NALEŻNOŚCI

1) Kanał Gliwicki - od km 0,0 do km 41,2;

2) Kanał Kędzierzyński - od km 0,0 do km 5,6;

3) rzeka Odra - od km 94,9 do km 282,5;

4) szlak boczny Odry w m. Wrocław

od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej - dł. 15,4 km;

5) rzeka Brda - od km 0,0 do km 14,4;

6) Kanał Bydgoski - od km 14,4 do km 38,9;

7) rzeka Noteć

- odcinek dolny od Kanału Bydgoskiego - od km 38,9 do km 176,2;

8) rzeka Noteć

- odcinek górny do Kanału Górnonoteckiego - od km 59,5 do km 121,6;

9) Kanał Górnonotecki - od km 121,6 do km 146,6;

10) Kanał Ślesiński - od km 0,0 do km 32,0;

11) rzeka Wisła - od km 0,0 do km 37,5

oraz od km 57,8 do km 92,6;

12) rzeka Wisła od Płocka do Włocławka - od km 633,0 do km 675,0;

13) Kanał Łączański - od km 0,0 do km 17,2;

14) Kanał Żerański - od km 0,0 do km 17,2;

15) rzeka Nogat - od km 0,0 do km 62,0;

16) rzeka Szkarpawa - od km 0,0 do km 25,4;

17) rzeka Martwa Wisła - od km 0,0 do km 11,5;

18) Kanał Jagielloński -od km 0,0 do km 4,7;

19) Kanał Elbląski - od Miłomłyna (km 0,0) do:

Jeziora Druzno (km 52,0),

Jeziora Szeląg Wlk. (km 21,4)

oraz Jeziora Jeziorak (km 11,5);

20) Kanał Bartnicki - od km 0,0 do km 1,0;

21) kanały w systemie Wielkich Jezior Mazurskich:

a) kanał śluzowy w Guziance - od km 13,5 do km 14,0,

b) Kanał Jegliński - od km 1,3 do km 6,55,

c) Kanał Tałteński - od km 33,0 do km 34,60,

d) Kanał Mioduński - od km 37,05 do km 38,97,

e) Kanał Szymoński - od km 40,34 do km 42,70,

f) Kanał Łuczański - od km 61,80 do km 63,93,

g) Kanał Węgorzewski - od km 85,15 do km 86,07;

22) Kanał Augustowski - od km 0,0 do km 80,0,

23) rzeka Elbląg - od km 0,0 do km 4,1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

.................................

(nazwa i adres zakładu /armatora/) adresat:) REGIONALNY

ZARZĄD

GOSPODARKI

WODNEJ

NIP: ...................... (adres:) ..................

..................

Informacja o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań/lub przejść przez pochylnię*

w miesiącu .......... 200 ... r.

...............................

(miejscowość i data sporządzenia

informacji)

Część A: dla statków towarowych i zestawów lub spławu drewna

Lp.Rodzaj statku (obiektu pływającego)

----------------

Nr rejestru administracyjnego

Data i miejsce początku rejsu (dzień i miejsce)Nazwa drogi wodnej

---------

Trasa przejazdu

Długość trasy (w km)Masa ładunku (w tonach)Nośność wymierzona statku pustego

(w tonach)1)

Liczba śluzowań w godz.:
700- 16001600- 700
123456789

1) Podaje się w przypadku pływania bez ładunku.

...........................

(podpis osoby upoważnionej)

Część B: dla statków pasażerskich, wycieczkowych, łodzi sportowo-turystycznych i innych statków o nośności powyżej 15 ton lub do przewozu więcej niż 12 pasażerów

Lp.Rodzaj statku (obiektu pływającego)

----------------

Nr rejestru administracyjnego

Data i miejsce początku rejsu (dzień i miejsce)Nazwa drogi wodnej

---------

Trasa przejazdu

Długość trasy (w km)Liczba rejsów w dniu pływaniaIlość miejsc pasażerskich na statkuLiczba śluzowań lub przejść przez przechylnię w godz.:
700- 16001600- 700
123456789

...........................

(podpis osoby upoważnionej)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2 Kwota nieaktualna. Obecnie: 0,74 gr - zob. pkt 1 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
3 Kwota nieaktualna. Obecnie: 0,68 gr - zob. pkt 1 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
4 Kwota nieaktualna. Obecnie: 0,59 gr - zob. pkt 1 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
5 Kwota nieaktualna. Obecnie: 0,12 gr - zob. pkt 2 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
6 Kwota nieaktualna. Obecnie: 1,78 gr - zob. pkt 3 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
7 Kwota nieaktualna. Obecnie: 15,50 gr - zob. pkt 5 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
8 Kwota nieaktualna. Obecnie: 16,26 gr - zob. pkt 5 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
9 Kwota nieaktualna. Obecnie: 7,24 gr - zob. pkt 5 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
10 Kwota nieaktualna. Obecnie: 14,48 gr - zob. pkt 5 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
11 Kwota nieaktualna. Obecnie: 4,08 gr - zob. pkt 5 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
12 Kwota nieaktualna. Obecnie: 8,16 gr - zob. pkt 5 obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017 (M.P.16.1145).
13 § 8 pkt 4 lit. e dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 maja 2016 r.
14 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 55, poz. 494 oraz z 2004 r. Nr 47, poz. 458), które utraciło moc z dniem 29 lipca 2005 r.
15 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 maja 2016 r.