Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.51.249

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1957 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego Ministra Oświaty nad szkołami zawodowymi.

Na podstawie art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 września 1956 r. o przejęciu szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty (Dz. U. Nr 41, poz. 186) zarządza się, co następuje:
§  1. Szkoły zawodowe nie przejęte przez Ministra Oświaty podlegają nadzorowi pedagogicznemu tego ministra.
§  2. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wymienionymi w § 1 obejmuje:
1) ustalanie w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami wytycznych w sprawach ustrojowo-organizacyjnych i dydaktyczno-wychowawczych;
2) opiniowanie wniosków w sprawie otwierania, przekształcania i zamykania szkół zawodowych, których ukończenie daje uprawnienia zawodowe;
3) przeprowadzanie wspólnie z zainteresowanymi ministerstwami wizytacji szkół zawodowych; zakres i organizację wizytacji oraz tryb przedstawiania wniosków powizytacyjnych właściwym ministrom określą wspólnie Minister Oświaty i zainteresowani ministrowie;
4) nadzorowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i wychowawców szkół zawodowych;
5) ustalanie w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami wytycznych dla sporządzania planów szkolenia w szkołach zawodowych i kontrola wykonywania tych planów;
6) zatwierdzanie planów i programów nauczania oraz podręczników przedmiotów ogólnokształcących, a także w zakresie ustalonym w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami - podręczników innych przedmiotów nauczania;
7) ustalanie w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami zasad kwalifikowania i uposażenia nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych administracji szkolnej; przepis ten nie dotyczy nauczycieli przedmiotów artystycznych szkół podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.
§  3. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do szkół zawodowych prowadzonych przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy i Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty i innym zainteresowanym ministrom.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.