Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.118.1237

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

Na podstawie art. 12 § 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa tryb postępowania w sprawach nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego o polskiej przynależności, w tym używanego wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m, zwanego dalej "statkiem".
§  2. Właściciel, nadając statkowi nazwę, bierze w szczególności pod uwagę, że:
1) nazwa statku powinna być zrozumiała, godna polskiej bandery statku oraz odpowiednia do charakteru i wielkości statku;
2) statki budowane seryjnie powinny posiadać, w ramach danej serii, nazwy o jednolitej tematyce.
§  3.
1. Nazwami statku mogą być między innymi:
1) imiona i nazwiska osób zasłużonych dla gospodarki, kultury i nauki polskiej;
2) nazwy zdarzeń historycznych;
3) nazwy miast i regionów kraju;
4) zjawiska i nazwy fizyczne, przyrodnicze, geograficzne i astronomiczne;
5) skrót rodzaju statku, skrót nazwy właściciela oraz kolejny numer danego rodzaju statku.
2. Właściciel, nadając statkowi nazwę, używa liter i cyfr stosowanych w języku polskim.
§  4.
1. Wniosek w sprawie zatwierdzenia nazwy statku powinien zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania właściciela lub armatora statku będącego osobą fizyczną lub nazwę właściciela lub armatora statku będącego osobą prawną;
2) dotychczasową nazwę statku, jeżeli była nadana;
3) nazwę portu wskazanego jako port macierzysty statku;
4) międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli był nadany;
5) wymiary i zanurzenie statku;
6) rodzaj i moc napędu;
7) rodzaj, typ i przeznaczenie statku;
8) datę i miejsce położenia stępki;
9) numer budowy i przewidywany termin oddania statku do eksploatacji, jeżeli wniosek dotyczy statku w budowie;
10) proponowaną nazwę statku oraz trzy alternatywne nazwy statku;
11) datę i podpis właściciela lub armatora statku.
2. Wniosek w sprawie zatwierdzenia nazwy statku używanego wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m zawiera dodatkowo dane o:
1) numerze rejestracyjnym (POLxxxxx), jeżeli był nadany;
2) numerze identyfikacyjnym kadłuba (HIN) lub nazwie budowniczego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
§  5. Przy zatwierdzaniu nazwy statku ustala się:
1) zgodność nazwy statku z jego charakterem i wielkością;
2) czy proponowana nazwa statku podlegająca zatwierdzeniu nie została już nadana albo zastrzeżona dla innego statku;
3) czy podlegająca zatwierdzeniu alternatywna nazwa statku, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 10, nie została już nadana albo zastrzeżona dla innego statku.
§  6.
1. Zatwierdzone nazwy statków, z wyłączeniem statków, o których mowa w ust. 2, podlegają ewidencji w indeksie nazw statków morskich, prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
2. Zatwierdzone nazwy statków morskich o polskiej przynależności używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m podlegają ewidencji w indeksie nazw statków sportowych lub rekreacyjnych, prowadzonym przez związek sportowy.
3. Właściciel lub armator statku może zastrzec w indeksie nazw statków morskich albo indeksie nazw statków sportowych lub rekreacyjnych nazwy dla poszczególnych statków lub całej przewidzianej do budowy serii statków.
4. Właściciel statku jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ właściwy do zatwierdzania nazw statku o każdej przyczynie powodującej zmianę lub wykreślenie nazwy statku z indeksu nazw statków morskich albo indeksu nazw statków sportowych lub rekreacyjnych.
5. Nazwa statku wykreślona z indeksu nazw statków morskich albo indeksu nazw statków sportowych lub rekreacyjnych może być ponownie nadana po upływie 5 lat od dnia jej wykreślenia. Wcześniejsze nadanie statkowi takiej nazwy jest możliwe, jeżeli zostanie ona uzupełniona kolejną cyfrą rzymską.
§  7. Organy, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, zamieszczą indeks nazw statków morskich oraz indeks nazw statków sportowych lub rekreacyjnych na swoich stronach internetowych.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim (Dz. U. Nr 101, poz. 471 oraz z 2000 r. Nr 44, poz. 519), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.