Nadanie statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.95.436

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 12 lipca 1996 r.
w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:
Ustala się i nadaje statut Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (Dz. U. Nr 26, poz. 110).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT PAŃSTWOWEJ AGENCJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ

§  1. 1
Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, zwana dalej "PAR", jest organem ministra właściwego do spraw łączności, powołanym w szczególności do kontroli sieci, linii i urządzeń radiokomunikacyjnych oraz kontroli wykorzystania częstotliwości.
§  2.
1. 2
PAR wykonuje zadania określone ustawą z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564 z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984), w tym:
1)
dokonuje rejestracji i analizy wniosków zgłoszonych do PAR w sprawach wydania zezwolenia na zakładanie i używanie sieci i urządzeń radiokomunikacyjnych, świadectwa homologacji, przydziału częstotliwości, znaku wywoławczego lub sygnału identyfikacyjnego,
2) 3
prowadzi centralny rejestr wydanych przez PAR decyzji w sprawach wykorzystywania częstotliwości, zezwoleń oraz świadectw homologacji, a także decyzji wydanych przez ministra właściwego do spraw łączności w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
3)
przygotowuje plany wykorzystania częstotliwości dla służb radiokomunikacyjnych, a także inicjuje i opracowuje warunki i zasady ich wdrożeń,
4) 4
przygotowuje projekty decyzji ministra właściwego do spraw łączności dotyczące spraw z dziedziny gospodarki widmem częstotliwości i kompatybilności elektromagnetycznej,
5)
współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką ściśle związaną z zakresem działania PAR,
6) 5
przygotowuje do akceptacji ministra właściwego do spraw łączności decyzje dotyczące przeznaczeń i wykorzystania częstotliwości w kraju, zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami międzynarodowymi,
7) 6
przygotowuje dla ministra właściwego do spraw łączności opinie i stanowiska w sprawach dla niego zleconych,
8)
dokonuje kontroli sieci telewizji kablowej i sieci odbioru zbiorowego, służącym do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych, niezależnie od liczby gniazd abonenckich,
9)
wydaje świadectwa uprawniające do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych w służbie lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej oraz radiowej służbie amatorskiej, a także przeprowadza egzaminy uprawniające do otrzymania tych świadectw,
10) 7
wykonuje zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw łączności oraz wynikającym z porozumień zawartych między ministrem właściwym do spraw łączności a Ministrem Obrony Narodowej i właściwym do spraw wewnętrznych,
11)
współpracuje z Państwową Inspekcją Telekomunikacyjną i Pocztową w zakresie ustalania źródeł i przyczyn zakłóceń w pracy sieci telekomunikacyjnych wywoływanych pracą urządzeń radiokomunikacyjnych lub innych urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne.
2. 8
PAR wykonuje także inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw łączności w drodze zarządzenia lub decyzji.
§  3.
W celu realizacji statutowych zadań PAR jest upoważniona do:
1)
zawierania umów i zlecania prac innym podmiotom krajowym, wykonującym prace o charakterze badawczo-rozwojowym, technicznym, ekonomicznym, prawnym i innym, w zakresie należącym do przedmiotu działania PAR,
2) 9
zawierania umów i porozumień w ramach pełnomocnictw, udzielonych przez ministra właściwego do spraw łączności,
3)
współpracy na terenie kraju z organizacjami i stowarzyszeniami, jednostkami badawczymi i rozwojowymi, operatorami sieci i użytkownikami częstotliwości,
4)
wykonywania odpłatnie, na zlecenie użytkowników częstotliwości lub urządzeń oraz dostawców urządzeń radiokomunikacyjnych, badań technicznych, pomiarów i ekspertyz technicznych.
§  4.
1.
W skład PAR wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1)
Zarząd Krajowy,
2)
zarządy okręgowe.
2.
Pracą zarządów okręgowych kierują dyrektorzy okręgowi, którzy reprezentują te zarządy - podlegają Prezesowi i zastępcom Prezesa. Dyrektorzy zarządów okręgowych realizują zadania w obszarach działań określonych w statucie.
§  5.
1.
Prezes Zarządu Krajowego, zwany dalej "Prezesem PAR", stoi na czele Zarządu Krajowego PAR, kieruje działalnością PAR i reprezentuje Agencję na zewnątrz.
2.
Prezes PAR kieruje pracą Agencji przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektorów departamentów, kierowników innych komórek organizacyjnych oraz dyrektorów okręgowych, odpowiedzialnych wobec niego za całość spraw objętych ich zakresem działania.
3. 10
Prezes PAR może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników PAR, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.
§  6.
1. 11
Prezesa PAR powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw łączności.
2. 12
Zastępców Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw łączności na wniosek Prezesa.
3.
Dyrektorów zarządów okręgowych powołuje i odwołuje Prezes PAR.
§  7. 13
Prezes PAR przedkłada do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw łączności:
1)
roczne sprawozdanie z działalności za rok poprzedni - w terminie do dnia 31 marca roku następnego,
2)
plan pracy na rok następny - w terminie do dnia 15 grudnia roku bieżącego.
§  8.
Prezes PAR może powoływać ciała doradcze, służące koordynacji działań pomiędzy użytkownikami wspólnych zakresów częstotliwości.
§  9. 14
 
1.
Od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez PAR służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności.
2.
Prezes przesyłając ministrowi właściwemu do spraw łączności akta sprawy, wraz z odwołaniem, zajmuje stanowisko odnośnie do zarzutów podniesionych w odwołaniu
§  10.
1.
Siedzibą Zarządu Krajowego PAR jest Warszawa.
2. 15
Zarządy okręgowe PAR mają następujące siedziby i obszary działania:
1)
Zarząd Okręgowy w Warszawie dla województwa mazowieckiego,
2)
Zarząd Okręgowy w Białymstoku dla województwa podlaskiego,
3)
Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy dla województwa kujawsko-pomorskiego,
4)
Zarząd Okręgowy w Gdańsku dla województwa pomorskiego,
5)
Zarząd Okręgowy w Katowicach dla województw śląskiego i opolskiego,
6)
Zarząd Okręgowy w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,
7)
Zarząd Okręgowy w Krakowie dla województwa małopolskiego,
8)
Zarząd Okręgowy w Lublinie dla województwa lubelskiego,
9)
Zarząd Okręgowy w Łodzi dla województwa łódzkiego,
10)
Zarząd Okręgowy w Olsztynie dla województwa warmińsko-mazurskiego,
11)
Zarząd Okręgowy w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego,
12)
Zarząd Okręgowy w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,
13)
Zarząd Okręgowy w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,
14)
Zarząd Okręgowy we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego,
15)
Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze dla województwa lubuskiego.
§  11.
1.
W skład Zarządu Krajowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Prezesa,
2)
Departament Koordynacji Wykorzystania Częstotliwości i Współpracy Międzynarodowej,
3)
Departament Polityki Rozwoju Służb Radiokomunikacyjnych,
4)
Departament Radiofonii i Telewizji,
5)
Departament Standaryzacji, Badań Technicznych i Inspekcji,
6)
Zarząd Służby Kontroli Emisji,
7)
Centrum Wspomagania Komputerowego,
8)
Biuro ds. Organizacji, Kadr i Szkolenia,
9)
Zespół Radców Prawnych,
10)
Biuro ds. Administracji,
11) 16
Biuro Spraw Obronnych,
12)
Wydział Finansowy,
13)
Wydział Ekonomiczny.
2.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Zarządu Krajowego określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PAR.
§  12.
Szczegółowy zakres zadań zarządów okręgowych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PAR.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 Załącznik § 2 ust. 1 zdanie wprowadzające zmienione przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
4 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 Załącznik § 2 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
8 Załącznik § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
9 Załącznik § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
10 Załącznik § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
11 Załącznik § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
12 Załącznik § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
13 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
14 Załącznik § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
15 Załącznik § 10 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
16 Załącznik § 11 ust. 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.164.1185) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.