Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.44.194

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 4 kwietnia 1996 r.
w sprawie nadania statutu Inspekcji Nasiennej.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) zarządza się, co następuje:
§  1. Inspekcji Nasiennej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Dyrektor Centralnego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej może w razie potrzeby przekształcać, łączyć lub likwidować komórki organizacyjne wymienione w statucie, zawiadamiając o tym Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT INSPEKCJI NASIENNEJ

§  1.
1. Inspekcja Nasienna, zwana dalej "Inspekcją", działa na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724) oraz niniejszego statutu.
2. Inspekcja jest organem administracji państwowej, podległym Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3. W skład Inspekcji wchodzą: Centralny Inspektorat Inspekcji Nasiennej, zwany dalej "Centralnym Inspektoratem", oraz okręgowe inspektoraty Inspekcji Nasiennej, zwane dalej "okręgowymi inspektoratami".
§  2.
1. Organami Inspekcji są: Dyrektor Centralnego Inspektoratu oraz dyrektorzy okręgowych inspektoratów.
2. W postępowaniu administracyjnym organem pierwszej instancji jest dyrektor okręgowego inspektoratu, a organem drugiej instancji - Dyrektor Centralnego Inspektoratu.
§  3.
1. Dyrektor Centralnego Inspektoratu wykonuje zadania przy pomocy Centralnego Inspektoratu, z siedzibą w Warszawie.
2. Dyrektorzy okręgowych inspektoratów wykonują zadania przy pomocy okręgowych inspektoratów.
§  4.
1. Dyrektor Centralnego Inspektoratu kieruje działalnością Inspekcji przy pomocy dwóch zastępców i dyrektorów okręgowych inspektoratów.
2. Dyrektor Centralnego Inspektoratu może upoważnić swoich zastępców i innych pracowników Inspekcji do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
§  5.
1. Dyrektora Centralnego Inspektoratu powołuje i odwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2. Zastępców Dyrektora Centralnego Inspektoratu powołuje i odwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na wniosek Dyrektora Centralnego Inspektoratu.
§  6. Dyrektor Centralnego Inspektoratu zatrudnia pracowników w Centralnym Inspektoracie oraz powołuje i odwołuje dyrektorów okręgowych inspektoratów i, na ich wniosek, zastępców dyrektorów okręgowych inspektoratów.
§  7.
1. W skład Centralnego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) stanowisko pracy ds. oceny laboratoryjnej nasion,
2) stanowisko pracy ds. oceny polowej,
3) stanowisko pracy ds. oceny sadzeniaków ziemniaka,
4) stanowisko pracy ds. oceny materiału szkółkarskiego,
5) stanowisko pracy ds. kontroli materiału siewnego,
6) stanowisko pracy ds. informatyki i statystyki,
7) stanowisko pracy ds. organizacji, kadr i warunków pracy,
8) stanowisko pracy ds. obsługi prawnej,
9) stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych,
10) stanowisko pracy ds. inwestycji i zaopatrzenia,
11) dział finansów i księgowości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Centralnego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu.
§  8.
1. Działalnością okręgowego inspektoratu kieruje jego dyrektor przy pomocy swego zastępcy.
2. Dyrektor okręgowego inspektoratu może upoważnić swojego zastępcę i innych pracowników okręgowego inspektoratu do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
3. Dyrektor okręgowego inspektoratu zatrudnia pracowników w okręgowym inspektoracie.
§  9.
1. W skład okręgowego inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) stacja oceny nasion,
2) stacja oceny sadzeniaków ziemniaka,
3) dział kwalifikacji i kontroli nasiennej,
4) dział finansów i księgowości,
5) dział administracyjno-gospodarczy,
6) stanowisko pracy do spraw kadr, warunków pracy i obronnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną okręgowego inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora okręgowego inspektoratu.
§  10.
1. Do zadań Dyrektora Centralnego Inspektoratu należy:
1) ustalanie i wdrażanie metod oceny i kontroli materiału siewnego,
2) określanie stopni kwalifikacji materiału siewnego,
3) określanie wykazu roślin uprawnych, których materiał siewny może być uznawany za standardowy,
4) ustalanie wykazu odmian, których materiał siewny może być uznawany za kwalifikowany, warunkowo kwalifikowany lub standardowy,
5) określanie materiału siewnego podlegającego ocenie tożsamości lub weryfikacyjnej ziemniaka,
6) ustalanie, które dokumenty oceny jakości i tożsamości materiału siewnego, wystawiane za granicą, obowiązują w kraju,
7) ustalanie rodzajów i wzorów świadectw z oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego,
8) ustalanie trybu i szczegółowych warunków wydawania zezwoleń:
a) na wytwarzanie materiału szkółkarskiego drzew owocowych i krzewów jagodowych,
b) na obrót materiałem siewnym,
9) nadzór i koordynacja działalności dyrektorów okręgowych inspektoratów, w szczególności w zakresie:
a) prawidłowości dokonywania oceny materiału siewnego oraz uznawania go za kwalifikowany, warunkowo kwalifikowany lub handlowy,
b) przestrzegania zasad i trybu przeprowadzania kontroli materiału siewnego oraz zasadności wydawania decyzji związanych z wytwarzaniem i obrotem tym materiałem,
c) prowadzenia racjonalnej gospodarki posiadanym majątkiem trwałym oraz środkami finansowymi,
10) ustalanie stawek wynagrodzeń dla kwalifikatorów i próbobiorców oraz ustalanie stawek opłat za ocenę materiału siewnego, zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
11) organizowanie powtórnej oceny materiału siewnego,
12) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów okręgowych inspektoratów,
13) opracowywanie zbiorczych informacji, analiz i wniosków z obrotu, oceny i kontroli materiału siewnego,
14) inicjowanie i organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Inspekcji Nasiennej oraz kwalifikatorów i próbobiorców materiału siewnego,
15) opracowywanie zbiorczych planów rzeczowych i preliminarzy budżetowych, planów inwestycji i kapitalnych remontów oraz podział zadań i środków dla okręgowych inspektoratów,
16) opracowywanie analiz i wniosków w sprawach związanych z warunkami pracy i wynagradzania pracowników Inspekcji Nasiennej,
17) reprezentowanie na zewnątrz organów Inspekcji Nasiennej,
18) inicjowanie zamierzeń mających na celu poprawę warunków działalności Inspekcji Nasiennej,
19) współpraca z innymi organami administracji państwowej i placówkami naukowo-badawczymi zajmującymi się problematyką oceny materiału siewnego.
2. Dyrektor Centralnego Inspektoratu, realizując zadania określone w ust. 1 pkt 1-11, wydaje zarządzenia i wytyczne.
3. Zastępcy Dyrektora Centralnego Inspektoratu nadzorują zagadnienia określone przez Dyrektora. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego zastępca.
§  11.
1. Do zadań dyrektora okręgowego inspektoratu należy całokształt działalności związanej z oceną i kontrolą materiału siewnego, a w szczególności:
1) ocena materiału siewnego, uznawanie go za kwalifikowany, warunkowo kwalifikowany i handlowy oraz wydawanie świadectw,
2) przyznawanie uprawnień hodowcom do oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego w celu uznania go za standardowy w stosunku do hodowanych przez nich odmian,
3) przyznawanie uprawnień podmiotom gospodarczym prowadzącym obrót materiałem siewnym do oceny laboratoryjnej tego materiału celem uznania go za handlowy,
4) upoważnianie:
a) kwalifikatorów do dokonywania oceny polowej materiału zgłoszonego do uznania za materiał kwalifikowany lub warunkowo kwalifikowany oraz urzędowej oceny cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport,
b) próbobiorców do pobierania próbek materiału siewnego do oceny,
5) rozpatrywanie wniosków o powtórne dokonywanie oceny:
a) laboratoryjnej, dokonanej przez upoważnione podmioty gospodarcze prowadzące obrót materiałem siewnym,
b) polowej lub oceny cech zewnętrznych materiału siewnego przeznaczonego na eksport, dokonanej przez kwalifikatora,
c) cech zewnętrznych dokonanych przez podmiot gospodarczy prowadzący obrót materiałem siewnym,
6) kontrola dokonywania oceny materiału siewnego przez upoważnione podmioty,
7) kontrola materiału siewnego w procesie wytwarzania, przechowywania i obrotu,
8) graniczna kontrola materiału siewnego lub zlecanie jej przeprowadzenia organom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin,
9) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie obrotu materiałem siewnym i wytwarzanie materiału szkółkarskiego drzew owocowych i krzewów jagodowych,
10) wydawanie zakazów wprowadzania do obrotu i nakazów wyłączania z obrotu materiału siewnego nie odpowiadającego normom i wymaganiom jakościowym oraz innym warunkom obrotu,
11) wydawanie nakazów poddawania materiału siewnego zabiegom uniemożliwiającym użycie go do siewu, sadzenia, szczepienia,
12) zbieranie i opracowywanie, do celów statystycznych, półrocznych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym,
13) współdziałanie z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej, organami kontroli państwowej, z placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie oceny i kontroli materiału siewnego,
14) organizowanie szkolenia pracowników okręgowego inspektoratu oraz kwalifikatorów i próbobiorców materiału siewnego,
15) prowadzenie produkcji ubocznej ogrodniczej dla wykorzystania szklarni poza sezonem oceny materiału siewnego,
16) opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych oraz planów finansowych,
17) administrowanie mieniem okręgowego inspektoratu i racjonalne prowadzenie gospodarki finansowej,
18) opracowywanie projektów rzeczowych planów inwestycyjnych i kapitalnych remontów oraz organizowanie ich realizacji,
19) reprezentowanie na zewnątrz okręgowego inspektoratu.
2. Dyrektor okręgowego inspektoratu, realizując zadania zawarte w ust. 1 pkt. 2, 3 i 9-11, wydaje decyzje administracyjne.
3. Kontrolę materiału siewnego przeprowadzają upoważnieni pracownicy okręgowego inspektoratu.
4. Po zakończeniu czynności kontrolnych kontrolujący sporządzają odpowiedni protokół.
§  12. Inspekcja Nasienna prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przepisami prawa budżetowego dla państwowej jednostki budżetowej.