Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.162.1152

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 grudnia 1998 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Na podstawie art. 2a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:
§  1. Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SKUPU I PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW ROLNYCH

§  1. Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwanego dalej "Głównym Inspektorem".
§  2.
1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy, dyrektora generalnego urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych.
2. Główny Inspektor może upoważnić zastępcę lub innych pracowników Głównego Inspektoratu do podejmowania decyzji w jego imieniu.
§  3. Główny Inspektor może powoływać komisje lub zespoły stałe lub doraźne o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
§  4.
1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:
1) Wydział Kontroli Gospodarki Rolniczej,
2) Wydział Analiz,
3) Wydział Kontroli Jakości,
4) Wydział Skarg i Kontroli Operatywnej,
5) 1 Wydział Nadzoru w Rolnictwie Ekologicznym,
6) Wydział Organizacyjno-Prawny,
7) Wydział Administracyjno-Budżetowy,
8) Centralne Laboratorium,
9) 2 Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.
2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora.
1 § 4 ust. 1 pkt 5 załącznika zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2002 r. (Dz.U.02.107.939) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2002 r.
2 § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 lipca 2002 r. (Dz.U.02.107.939) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 2002 r.