Nadanie Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego... - Dz.U.2010.181.1219 - OpenLEX

Nadanie Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.181.1219

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 12a ust. 5 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
1.
Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego z siedzibą w Józefowie, utworzonemu na podstawie zarządzenia nr 81 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 sierpnia 1972 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince (Dz. Urz. MSW Nr 7, poz. 24) i przekształconemu w Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 1984 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince (Dz. ZiR KG PSP Nr 1-2, poz. 3), zwanemu dalej "Instytutem", nadaje się status państwowego instytutu badawczego.
2.
Instytut używa nazwy "Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy".
3.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
1.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, a także prowadzenie działalności normalizacyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej, informacyjnej i usługowej.
2.
Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, należą:
1)
wydawanie, zmiana, cofanie i kontrola dopuszczeń do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
2)
badanie i certyfikacja wyrobów i usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.
3.
Do pozostałych zadań Instytutu należą:
1)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności;
2)
opracowywanie i opiniowanie wymagań, kryteriów technicznych i aktów prawnych oraz współudział w pracach normalizacyjnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności;
3)
upowszechnianie wyników badań w formie wydawnictw książkowych, publikacji, kursów, konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;
4)
podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych;
5)
opracowywanie i udzielanie informacji naukowej i technicznej w zakresie prac prowadzonych przez Instytut;
6)
prowadzenie działalności aprobacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
7)
opracowywanie analiz oraz ocen stanu i rozwoju bezpieczeństwa powszechnego państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w kraju i za granicą, a także wytyczanie kierunków rozwoju oraz inicjowanie i prowadzenie badań w tym zakresie;
8)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego na potrzeby krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także bezpieczeństwa powszechnego państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;
9)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej i innymi podmiotami w obszarze stosowania technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych;
10)
współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych oraz oceny zgodności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, uczelniami, organizacjami technicznymi i innymi podmiotami;
11)
doradztwo, wykonywanie ekspertyz, w tym sądowych, prac doświadczalnych i technicznych zleconych w obszarze bezpieczeństwa powszechnego państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;
12)
edukacja powszechna dotycząca bezpieczeństwa;
13)
wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.
Źródłem finansowania działalności Instytutu są środki finansowe:
1)
przyznawane Instytutowi przez ministra właściwego do spraw nauki, na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki;
2)
uzyskane ze źródeł określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Instytut prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych. W księgach rachunkowych Instytut wyodrębnia ewidencję kosztów ponoszonych na realizację zadań, w sposób umożliwiający rozliczanie otrzymanych środków finansowych z ich dysponentem, oraz ewidencję kosztów ponoszonych na pozostałą działalność.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.