Moc obowiązująca załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1413

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 sierpnia 2003 r.
w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rzeczpospolita Polska jest związana następującymi załącznikami do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., przyjętymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.):
1) załącznik nr 1 - "Licencjonowanie personelu";

2) załącznik nr 2 - "Przepisy ruchu lotniczego";

3) załącznik nr 3 - "Służba Meteorologiczna dla Międzynarodowej Żeglugi Powietrznej";

4) załącznik nr 4 - "Mapy lotnicze";

5) załącznik nr 5 - "Jednostki miar do wykorzystywania podczas operacji powietrznych i naziemnych";

6) załącznik nr 6 - "Eksploatacja statków powietrznych":

Część I - Międzynarodowy, zarobkowy transport lotniczy - samoloty,

Część II - Międzynarodowe lotnictwo ogólne - samoloty,

Część III - Operacje międzynarodowe - śmigłowce;

7) załącznik nr 7 - "Znaki przynależności państwowej i znaki rejestracyjne statków powietrznych";

8) załącznik nr 8 - "Zdatność do lotu statków powietrznych";

9) załącznik nr 9 - "Ułatwienia";

10) załącznik nr 10 - "Łączność lotnicza":

Tom I - Pomoce radionawigacyjne,

Tom II - Procedury telekomunikacyjne,

Tom III - Część I - Cyfrowe systemy łączności,

Część II - Foniczne systemy łączności,

Tom IV - Radar dozorowania i system zapobiegania kolizjom,

Tom V - Wykorzystanie zakresu radiowych częstotliwości lotniczych;

11) załącznik nr 11 - "Służby ruchu lotniczego";

12) załącznik nr 12 - "Poszukiwanie i ratownictwo";

13) załącznik nr 13 - "Badanie wypadków i incydentów lotniczych";

14) załącznik nr 14 - "Lotniska";

15) załącznik nr 15 - "Służby informacji lotniczej";

16) załącznik nr 16 - "Ochrona środowiska";

17) załącznik nr 17 - "Ochrona Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji";

18) załącznik nr 18 - "Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą".

Niniejszym podaje się do wiadomości, że teksty ww. załączników podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.