Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2013 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie mocy obowiązującej Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r. (Dz. U. poz. 1245) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 16 listopada 2012 r. ratyfikował wyżej wymienione umowę oraz konwencję.
1. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków weszła ona w życie dnia 19 listopada 2012 r.

Jednocześnie na podstawie art. 4 powyższej umowy w dniu jej wejścia w życie utraciło moc obowiązującą Porozumienie o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 154, poz. 959).

2. Zgodnie z art. XXI ust. 1 zdanie pierwsze Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej weszła ona w życie dnia 30 października 1980 r.

Zgodnie z art. XXI ust. 1 zdanie drugie konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej weszła ona w życie dnia 19 listopada 2012 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach:

Republika Austrii 30 grudnia 1986 r.

Królestwo Belgii 30 października 1980 r.

Republika Czeska 12 listopada 2008 r.

Królestwo Danii 30 października 1980 r.

Republika Finlandii 1 stycznia 1995 r.

Republika Francuska 30 października 1980 r.

Republika Grecka 9 marca 2005 r.

Królestwo Hiszpanii 30 października 1980 r.

Irlandia 10 grudnia 1980 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 30 czerwca 2005 r.

Królestwo Niderlandów 30 października 1980 r.

Republika Federalna Niemiec 30 października 1980 r.

Królestwo Norwegii 30 grudnia 1986 r.

Republika Portugalska 14 listopada 2000 r.

Rumunia 22 grudnia 2011 r.

Konfederacja Szwajcarska 30 października 1980 r.

Królestwo Szwecji 30 października 1980 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 30 października 1980 r.

Republika Włoska 30 października 1980 r.