Moc obowiązująca Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.175.1083

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 sierpnia 2008 r.
w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji, sporządzonego w Brukseli dnia 30 listopada 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji (Dz. U. Nr 158, poz. 1648) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 27 lipca 2004 r. wyżej wymieniony protokół.
Zgodnie z artykułem 2 ustęp 3 protokołu wszedł on w życie dnia 29 marca 2007 r.

Zgodnie z artykułem 3 ustęp 4 protokołu wszedł on w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 marca 2007 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
Następujące państwa stały się stronami protokołu w podanych niżej datach:

Republika Austrii 29 marca 2007 r.

Królestwo Belgii 29 marca 2007 r.

Republika Bułgarii 1 sierpnia 2007 r.

Republika Cypryjska 29 marca 2007 r.

Republika Czeska 29 marca 2007 r.

Królestwo Danii1) 29 marca 2007 r.

Republika Estońska 29 marca 2007 r.

Republika Finlandii 29 marca 2007 r.

Republika Francuska 29 marca 2007 r.

Republika Grecka 29 marca 2007 r.

Królestwo Hiszpanii 29 marca 2007 r.

Irlandia 29 marca 2007 r.

Republika Litewska 29 marca 2007 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga 29 marca 2007 r.

Republika Łotewska 29 marca 2007 r.

Republika Malty 29 marca 2007 r.

Królestwo Niderlandów 29 marca 2007 r.

Republika Federalna Niemiec 29 marca 2007 r.

Republika Portugalska 29 marca 2007 r.

Rumunia 1 sierpnia 2007 r.

Republika Słowacka 29 marca 2007 r.

Republika Słowenii 29 marca 2007 r.

Królestwo Szwecji 29 marca 2007 r.

Republika Węgierska 29 marca 2007 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 29 marca 2007 r.

Republika Włoska 29 marca 2007 r.

2.
Przy przyjęciu aktu Rady Unii Europejskiej w sprawie sporządzenia na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) Protokołu zmieniającego artykuł 2 oraz załącznik do tej konwencji przyjęta została przez Radę następująca deklaracja:

"W nawiązaniu do punktów 55 i 56 wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere, Rada zgadza się zbadać definicję prania pieniędzy zawartą w załączniku do Konwencji o Europolu w świetle konsekwencji wynikających z toczących się dyskusji w Radzie w sprawie dyrektywy i decyzji ramowej o praniu pieniędzy".

______

1) Nie dotyczy Wysp Owczych i Grenlandii.