Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.549

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 1920 r.
w sprawie mocy obowiązującej postanowień rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 67 poz. 401) o osobistych świadczeniach wojennych (Dziennik U. R. P. № 64 poz. 428 z r. 1920) na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  1.

Postanowienia zawarte w rozporządzeniu wykonawczem Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych do ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 67 poz. 401) o osobistych њwiadczeniach wojennych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 428 z roku 1920) obowi№zuj№ takїe i na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  2.

Rozporz№dzenie niniejsze wchodzi w їycie z dniem ogіoszenia

SPROSTOWANIE.

W № 77 na str. 1403 po punkcie K. "konduktorom stacyjnym, dozorcom żórawi, palaczom, starszym woźnym" należy jako stopień wstawić 12. (nie 1.). Po punkcie 1. "woźnym, dróżnikom" należy jako stopień wstawić 13. (nie 12.).