Moc obowiązująca niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii... - Dz.U.2004.129.1365 - OpenLEX

Moc obowiązująca niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.129.1365

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

Podaje się niniejszym do wiadomości, że w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz realizacją zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, powstałego na podstawie Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, który jest integralną częścią Traktatu między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wypowiedzenia następujących umów, które tracą swoją moc wiążącą.
Dnia 26 stycznia 2004 r. utraciła swoją moc wiążącą Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisana w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r.

Dnia 30 kwietnia 2004 r. tracą moc wiążącą:

-
Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzona w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1435),
-
Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 42, poz. 241),
-
Traktat między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzony w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 50, poz. 266),
-
Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzona w Ankarze dnia 4 października 1999 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 57, poz. 680).

Dnia 1 maja 2004 r. traci moc wiążącą Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 26, poz. 147).

Dnia 3 maja 2004 r. traci moc wiążącą Umowa między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzona w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 129, poz. 639).