Moc obowiązująca Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.14.99

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2006 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 września 2005 r.
w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 24 czerwca 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował Europejską Konwencję Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r. Dnia 27 września 2004 r. złożono Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, jako depozytariuszowi, dokument ratyfikacyjny.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 konwencja weszła w życie dnia 1 marca 2004 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższa konwencja, zgodnie z art. 3 ust. 3, weszła w życie dnia 1 stycznia 2005 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
Następujące państwa stały się Stronami konwencji w podanych niżej datach:

Republika Armenii 1 lipca 2004 r.

Królestwo Belgii 1 lutego 2005 r.

Republika Bułgarii 1 marca 2005 r.

Republika Chorwacji 1 marca 2004 r.

Republika Czeska 1 października 2004 r.

Królestwo Danii 1 marca 2004 r.

Irlandia 1 marca 2004 r.

Republika Litewska 1 marca 2004 r.

Republika Mołdowy 1 marca 2004 r.

Królestwo Niderlandów 1 listopada 2005 r.

Królestwo Norwegii 1 marca 2004 r.

Republika Portugalska 1 lipca 2005 r.

Rumunia 1 marca 2004 r.

Republika San Marino 1 marca 2004 r.

Republika Słowacka 1 grudnia 2005 r.

Republika Słowenii 1 marca 2004 r.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 1 marca 2004 r.

Republika Turcji 1 marca 2004 r.

2.
Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego i przyjęcia, wymienione niżej państwa złożyły następujące deklaracje:

Królestwo Danii

Deklaracja zawarta w nocie werbalnej Stałego Przedstawicielstwa Danii w czasie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego dnia 20 marca 2003 r.

"Dania oświadcza, że konwencja, w zgodności z art. 15 ust. 1, nie stosuje się do Wysp Owczych i Grenlandii."

Declaration contained in a Note Verbale from the Permanent Representation over at the time of deposit of the instrument of ratification on 20 March 2003. Denmark declares that the Convention, in accordance with its Article 15, paragraph 1, not apply to the Faroe and Greenland.

Królestwo Niderlandów

Deklaracja zawarta w dokumencie przyjęcia złożonym dnia 27 lipca 2005 r.

"Królestwo Niderlandów przyjmuje konwencję dla terytorium Królestwa w Europie."

Declaration contained in the instrument of acceptance, deposited on 27 July 2005. The Kongdom of the Netherlands accepts the Convention for the Kingdom in Europe.