Art. 13. - Mleczarstwo. - Dz.U.1947.67.416 - OpenLEX

Art. 13. - Mleczarstwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.67.416

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1951 r.
Art.  13.
1.
Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych ustali w drodze rozporządzenia wymagania, jakim powinno odpowiadać mleko i jego przetwory przeznaczone na sprzedaż oraz sposób przerobu mleka przeznaczonego do przetwórstwa.
2.
Minister Przemysłu i Handlu może w drodze rozporządzenia ustalić organizację i zasady obrotu mlekiem i jego przetworami.
3. 1
(uchylony).
1 Art. 13 ust. 3 uchylony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej (Dz.U.51.5.38) z dniem 25 stycznia 1951 r.