Dz.U.2019.216

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie minimum szkoleniowego komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposobu dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa minimum szkoleniowe komorników sądowych i asesorów komorniczych oraz sposób dokumentowania wykonywania przez nich obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
2) komorniku - należy przez to rozumieć komornika sądowego w rozumieniu ustawy;
3) asesorze - należy przez to rozumieć asesora komorniczego w rozumieniu ustawy.
§  3.  Wypełnianie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, ustala się na podstawie systemu punktowego polegającego na uzyskiwaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego.
§  4. 
1.  Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym dwuletnim cyklu szkoleniowym komornik uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych, a asesor - w pierwszych dwóch cyklach szkoleniowych trwania asesury - 60 punktów szkoleniowych, a następnie 40 punktów szkoleniowych. Cykl szkoleniowy liczy się w pełnych latach kalendarzowych.
2.  Komornicy albo asesorzy powołani na stanowisko w trakcie cyklu szkoleniowego są obowiązani do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3.  W przypadkach, w których osoba powołana na stanowisko komornika była bezpośrednio przed powołaniem zatrudniona na stanowisku asesora, przepisu ust. 2 nie stosuje się. Punkty szkoleniowe uzyskane podczas zatrudnienia na stanowisku asesora w danym cyklu szkoleniowym podlegają zaliczeniu na poczet minimum wymaganego od komornika w tym samym cyklu szkoleniowym.
§  5.  Wymaganą minimalną liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do komorników albo asesorów zmniejsza się proporcjonalnie:
1) o okres wykorzystanego w danym cyklu szkoleniowym urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych;
2) o okres przypadającej w danym cyklu szkoleniowym niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych.
§  6.  Wypełnianie obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych odbywa się poprzez rozwój zawodowy lub przez rozwój naukowy.
§  7.  Przez rozwój zawodowy rozumie się:
1) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach, seminariach lub zajęciach warsztatowych organizowanych przez:
a) samorząd komorniczy,
b) organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,
c) organy samorządu zawodowego innych niż wymienione w lit. b wolnych zawodów, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników,
d) prezesów sądów powszechnych i administracyjnych,
e) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników;
2) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa, o ile organizowane lub współorganizowane są przez:
a) uniwersytet lub inną uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245), o ile posiada ona uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora,
b) uniwersytet mający siedzibę na terenie krajów Unii Europejskiej,
c) Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
3) udział w charakterze prowadzącego zajęcia lub wykładowcy w szkoleniach, wykładach lub seminariach z zakresu prawa organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.
§  8. 
1.  Przez rozwój naukowy rozumie się:
1) publikowanie artykułów, glos, recenzji lub sprawozdań w naukowych czasopismach prawniczych;
2) autorstwo lub współautorstwo monografii lub komentarza z zakresu prawa;
3) udział w seminariach i konferencjach naukowych z zakresu prawa;
4) uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
5) uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub profesora nauk prawnych.
2.  Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli publikacja nastąpiła w czasopiśmie umieszczonym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w art. 265 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
3.  Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli publikacja odpowiada wymogom określonym w art. 265 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4.  W razie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nadwyżka uzyskanych w danym okresie rozliczeniowym punktów ponad wymagany limit przechodzi na okres kolejny.
5.  Spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zwalnia z wykazywania wywiązywania się przez komornika z obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kolejnych latach.
§  9. 
1.  Liczbę punktów szkoleniowych należnych za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego określa tabela będąca załącznikiem do rozporządzenia.
2.  Jeżeli ta sama forma realizacji obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych odpowiada kilku odmiennym pozycjom tabeli, o której mowa w ust. 1, ustala się liczbę punktów właściwą dla pozycji wyżej ocenianej.
§  10.  Ewidencję zgromadzonych przez komorników i asesorów punktów szkoleniowych prowadzi właściwa rada izby komorniczej, która dokonuje potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych.
§  11.  Każdorazowy udział w którejkolwiek formie doskonalenia zawodowego wymaga potwierdzenia przez jej organizatora.
§  12. 
1.  Po zakończeniu formy doskonalenia zawodowego organizowanej przez samorząd komorniczy każdy uczestnik otrzymuje na wniosek zaświadczenie określające organizatora, formę doskonalenia zawodowego, tematykę oraz termin i liczbę zdobytych punktów szkoleniowych.
2.  Zaświadczenia mogą być wydawane w formie elektronicznej.
3.  W terminie miesiąca od zakończenia szkolenia organy samorządu komorniczego zawiadamiają o jego przeprowadzeniu Ministra Sprawiedliwości. W zawiadomieniu należy wskazać tematykę szkolenia, jego czas trwania oraz ramowy program szkolenia ze wskazaniem osób prowadzących lub wykładowców.
§  13. 
1.  W celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych uczestnicy form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 7 pkt 1, organizowanych przez podmioty inne niż samorząd komorniczy, albo form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmiot, o którym mowa w § 7 pkt 3, obowiązani są przedłożyć właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający uczestnictwo i jego charakter, tematykę oraz liczbę godzin.
2.  Warunek, o którym mowa w § 7 pkt 2, uważa się za spełniony, jeżeli uczestnik przedstawi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
3.  Uczestnicy seminariów lub konferencji naukowych z zakresu prawa przedkładają właściwej radzie izby komorniczej dokument potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu i jego charakter oraz tematykę.
§  14.  Potwierdzeniem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, jest wskazanie danych bibliograficznych publikacji.
§  15. 
1.  Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego rady izb komorniczych, w ciągu trzech miesięcy, składają Krajowej Radzie Komorniczej sprawozdania ze stanu wykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez komorników i asesorów należących do tych izb. Kopię sprawozdań przesyła się do wiadomości Ministra Sprawiedliwości.
2.  Załącznikiem do sprawozdania jest wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego.
3.  Wykaz komorników i asesorów, którzy nie osiągnęli minimum szkoleniowego, rady izb komorniczych przekazują również rzecznikowi dyscyplinarnemu.
§  16.  Ilekroć przepisy niniejszego rozporządzenia posługują się pojęciami stopnia naukowego doktora nauk prawnych, doktora habilitowanego nauk prawnych i profesora nauk prawnych, należy przez to rozumieć odpowiednio stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego i profesora nadane w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo w rozumieniu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. poz. 1065).
§  17.  Pierwszy dwuletni cykl szkoleniowy w rozumieniu § 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się z dniem, o którym mowa w § 18.
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LICZBA PUNKTÓW NALEŻNYCH ZA UDZIAŁ W POSZCZEGÓLNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

I. Rozwój zawodowy
Lp.FormaLiczba punktów
1Godzina lekcyjna w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

- samorząd komorniczy,

- organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych,

- prezesów sądów powszechnych i administracyjnych

2
2Godzina lekcyjna uczestnictwa w charakterze słuchacza lub uczestnika w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

- organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników sądowych,

- krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

1
3Godzina lekcyjna uczestnictwa w charakterze wykładowcy lub prowadzącego w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

- Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury,

- samorząd komorniczy,

- organy samorządu zawodowego adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych rewidentów lub doradców restrukturyzacyjnych

4
4Godzina lekcyjna uczestnictwa w charakterze wykładowcy lub prowadzącego w szkoleniu lub warsztatach organizowanych przez:

- organy samorządu zawodowego innych wolnych zawodów, o ile zakres szkolenia pozostaje w ścisłym związku z działalnością komorników sądowych,

- krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników

3
5Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu prawa30
II. Rozwój naukowy
Lp.FormaLiczba punktów
1Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze słuchacza5
2Udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa w charakterze prelegenta lub prowadzącego8
3Publikacja artykułu lub glosy w naukowym czasopiśmie prawniczym10
4Publikacja recenzji lub sprawozdania w naukowym czasopiśmie prawniczym5
5Samodzielna naukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej adresowana do prawników (monografia lub komentarz)25
6Współautorstwo naukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej adresowanej do prawników15
7Samodzielna popularnonaukowa publikacja książkowa o tematyce prawniczej15
8Współautorstwo popularnonaukowej publikacji książkowej o tematyce prawniczej10
9Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych60