§ 8. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  8. 
1. 
Osoba, która nie zdała egzaminu, może odwołać się od jego wyniku do komisji egzaminacyjnej.
2. 
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyniku egzaminu.
3. 
Komisja egzaminacyjna rozpatruje odwołanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, i w formie pisemnej powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku rozpatrzenia odwołania.