§ 6. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  6. 
1. 
Egzamin przeprowadza się w formie pisemnego testu.
2. 
Test przygotowywany jest przez komisję egzaminacyjną.
3. 
Test składa się ze 100 pytań, przy czym każdy z wymienionych w § 4 bloków tematycznych obejmuje co najmniej 7 pytań, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Do każdego pytania dołączone są trzy możliwe odpowiedzi, przy czym tylko jedna jest prawidłowa.
4. 
W przypadku testu przeprowadzanego dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1, obejmującego jedynie zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne, składa się on z 40 pytań.
5. 
W przypadku testu przeprowadzanego dla osób, o których mowa w § 2 ust. 2, obejmującego jedynie zagadnienia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a i b, składa się on z 10 pytań.
6. 
Warunkiem zdania egzaminu jest osiągnięcie co najmniej 66 % możliwych do zdobycia punktów obejmujących cały zakres tematów egzaminacyjnych.
7. 
Osoba, która nie uzyskała podczas egzaminu wymaganej liczby punktów, może ponownie zdawać egzamin, zwany dalej "egzaminem poprawkowym", bez konieczności brania udziału w szkoleniu.
8. 
Komisja egzaminacyjna niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, wystawia zaświadczenie o zdaniu egzaminu i przekazuje je osobie, która zdała egzamin, albo powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o niezdaniu egzaminu, wraz z informacją o uzyskanej liczbie punktów.
9. 
Egzamin poprawkowy powinien się odbyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia egzaminu, z którego osoba zainteresowana nie uzyskała wymaganej liczby punktów.
10. 
Osoba, która nie uzyskała wymaganej liczby punktów podczas egzaminu poprawkowego, może zdawać egzamin po raz kolejny wyłącznie po ponownym odbyciu szkolenia.