§ 1. - Minimalny zakres szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakres obowiązujących tematów egzaminu i tryb jego przeprowadzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2131

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.
§  1. 
Szkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych powinno obejmować:
1)
zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych:
a)
zagadnienia z bloków tematycznych określonych w § 4 ust. 1,
b)
podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Polsce,
c)
zapoznanie z dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności z dokumentacją związaną z zawieraniem umów ubezpieczenia i likwidacją szkód,
d)
techniki akwizycji ubezpieczeniowej i obsługi klienta;
2)
zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne:
a)
informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych,
b)
zapoznanie z aktami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie,
c)
rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych,
d)
ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie

– z zastrzeżeniem § 2.