Art. 17. - Minimalne wynagrodzenie za pracę. - Dz.U.2020.2207 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - Minimalne wynagrodzenie za pracę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2207 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2020 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) w art. 123 w § 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).