Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1459

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy o usługach płatniczych

Na podstawie art. 61b ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
§  2.  Minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia, sumę gwarancji bankowej, sumę gwarancji ubezpieczeniowej lub wartość innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy, zwaną dalej "minimalną sumą", oblicza się w skali roku jako sumę następujących wskaźników:
1) wartości wniosków o zwrot dotyczących roszczeń, o których mowa w art. 46 ust. 1b i 1c oraz art. 144 ust. 2c ustawy, zwanych dalej "wnioskami o zwrot";
2) liczby inicjowanych transakcji płatniczych;
3) rodzaju prowadzonej działalności;
4) wartości inicjowanych transakcji płatniczych.
§  3.  Wartość wskaźnika, o którym mowa w § 2 pkt 1, oblicza się jako:
1) wyrażoną w euro łączną wartość roszczeń wynikającą ze wszystkich wniosków o zwrot złożonych dostawcy świadczącemu usługę inicjowania transakcji płatniczej, zwanemu dalej "dostawcą", przez użytkowników lub dostawców usług płatniczych prowadzących rachunek płatniczy dla płatnika, w okresie ostatnich 12 miesięcy; w przypadku gdy w tym okresie nie został złożony dostawcy żaden wniosek o zwrot, wskaźnika wartości wniosków o zwrot nie uwzględnia się przy obliczaniu minimalnej sumy;
2) wyrażoną w euro łączną wartość roszczeń wynikającą z wniosków o zwrot przewidywanych przez wnioskodawcę zamierzającego świadczyć usługę inicjowania transakcji płatniczej, zwanego dalej "wnioskodawcą", lub przez dostawcę na potrzeby złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ustawy - w przypadku gdy nie świadczyli usługi inicjowania transakcji płatniczej w okresie ostatnich 12 miesięcy; w przypadku nieokreślenia przewidywanej wartości roszczeń wynikającej z wniosków o zwrot lub jeżeli przewidywana ich wartość jest niższa niż 50 000 euro, przyjmuje się, że wartość wskaźnika wartości wniosków o zwrot wynosi 50 000 euro.
§  4. 
1.  Wartość wskaźnika, o którym mowa w § 2 pkt 2, oblicza się jako wyrażoną w euro sumę następujących elementów:
1) 40% części L do 10 000 transakcji włącznie,
2) 25% części L powyżej 10 000 do 100 000 transakcji włącznie,
3) 10% części L powyżej 100 000 do 1 000 000 transakcji włącznie,
4) 5% części L powyżej 1 000 000 do 10 000 000 transakcji włącznie,
5) 0,025% części L powyżej 10 000 000 transakcji

- gdzie "L" oznacza liczbę transakcji płatniczych inicjowanych przez dostawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem transakcji płatniczych, o których mowa w art. 76 ust. 2a ustawy.

2.  W przypadku wnioskodawcy lub dostawcy, którzy nie świadczyli usługi inicjowania transakcji płatniczej w okresie ostatnich 12 miesięcy, sumę, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o liczbę inicjowanych transakcji płatniczych przewidywaną przez wnioskodawcę lub przez dostawcę na potrzeby złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ustawy; w przypadku nieokreślenia przewidywanej liczby inicjowanych transakcji płatniczych lub gdy wartość wskaźnika liczby inicjowanych transakcji płatniczych, obliczona w oparciu o przewidywaną liczbę inicjowanych transakcji płatniczych, jest niższa niż 50 000 euro, przyjmuje się, że wartość wskaźnika liczby inicjowanych transakcji płatniczych wynosi 50 000 euro.
§  5.  Wskaźnik, o którym mowa w § 2 pkt 3:
1) przyjmuje wartość 50 000 euro, w przypadku gdy wnioskodawca lub dostawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług innych niż usługi płatnicze i nie zachodzą okoliczności wskazane w pkt 2;
2) przyjmuje wartość 0, w przypadku gdy wnioskodawca lub dostawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług innych niż usługi płatnicze oraz posiada odpowiednie ubezpieczenie, gwarancję bankową, gwarancję ubezpieczeniową lub inny rodzaj zabezpieczenia odpowiadający zobowiązaniom wynikającym z prowadzenia takiej działalności lub działalność w zakresie usług płatniczych została wyodrębniona zgodnie z art. 68 ustawy;
3) przyjmuje wartość 0, w przypadku gdy wnioskodawca lub dostawca prowadzi działalność wyłącznie w zakresie świadczenia usług płatniczych.
§  6. 
1.  Wartość wskaźnika, o którym mowa w § 2 pkt 4, oblicza się jako wyrażoną w euro sumę następujących elementów:
1) 40% części W do 500 000 euro włącznie,
2) 25% części W powyżej 500 000 euro do 1 000 000 euro włącznie,
3) 10% części W powyżej 1 000 000 euro do 5 000 000 euro włącznie,
4) 5% części W powyżej 5 000 000 euro do 10 000 000 euro włącznie,
5) 0,025% części W powyżej 10 000 000 euro

- gdzie "W" oznacza całkowitą wartość wszystkich transakcji płatniczych inicjowanych przez dostawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem transakcji płatniczych, o których mowa w art. 76 ust. 2a ustawy.

2.  W przypadku wnioskodawcy lub dostawcy, którzy nie świadczyli usługi inicjowania transakcji płatniczej w okresie ostatnich 12 miesięcy, sumę, o której mowa w ust. 1, oblicza się w oparciu o wartość inicjowanych transakcji płatniczych przewidywaną przez wnioskodawcę lub przez dostawcę na potrzeby złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ustawy; w przypadku nieokreślenia przewidywanej wartości inicjowanych transakcji płatniczych lub gdy wartość wskaźnika wartości inicjowanych transakcji płatniczych, obliczona w oparciu o przewidywaną wartość inicjowanych transakcji płatniczych, jest niższa niż 50 000 euro, przyjmuje się, że wartość wskaźnika wartości inicjowanych transakcji płatniczych wynosi 50 000 euro.
§  7. 
1.  Na potrzeby obliczenia wartości wskaźników, o których mowa w § 2 pkt 1 i 4, wartość inicjowanych transakcji płatniczych w walucie innej niż euro oraz wartość dotyczących ich wniosków o zwrot oblicza się z zastosowaniem średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zawierana jest umowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy.
2.  Minimalną sumę przelicza się na złote z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zawierana jest umowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia, o których mowa w art. 61b ust. 1 ustawy.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).