Minimalna ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.80.701

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 oraz z 2005 r. Nr 53, poz. 469) zarządza się, co następuje:
Minimalna ilość masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła przez żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe prowadzące ośrodki wsparcia, stołówki i jadłodajnie dla ubogich, schroniska i noclegownie dla bezdomnych, nieuzyskujące dochodów z prowadzonej działalności, wynosi 100 kg.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie minimalnej ilości masła, której może dotyczyć wniosek o dopłatę do zakupu masła (Dz. U. Nr 114, poz. 1197).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).