Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.733 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych

Na podstawie art. 41a § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, 1948, 2175 i 2261) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych.
§  2. 
1.  System teleinformatyczny, w którym prowadzona jest lista notariuszy oraz zastępców notarialnych, zwany dalej "systemem", w ramach minimalnej funkcjonalności umożliwia weryfikację danych wprowadzonych do systemu obsługującego postępowanie wieczystoksięgowe wszczynane na wniosek składany za pośrednictwem tego systemu z danymi osobowymi oraz uprawnieniami notariuszy i zastępców notarialnych do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem tego systemu.
2.  Realizując minimalną funkcjonalność, o której mowa w ust. 1, system umożliwia automatyczne obsłużenie zapytania pochodzącego z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie wieczystoksięgowe wszczynane na wniosek składany za pośrednictwem tego systemu.
§  3.  System zapewnia odnotowanie każdej zmiany dotyczącej osoby, której dane przechowywane są w systemie.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.