[Wniosek o zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych instytucji i organów UE] - § 7. - Miejsce... - Dz.U.2021.80 t.j. - OpenLEX

§ 7. - [Wniosek o zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych instytucji i organów UE] - Miejsce świadczenia usług oraz zwrot kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.80 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2022 r.
§  7.  [Wniosek o zwrot podatku z tytułu nabycia towarów i usług do celów służbowych instytucji i organów UE]
1. 
Z zastrzeżeniem § 7a, zwrot podatku, o którym mowa w § 6 ust. 1, jest dokonywany na wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
kwotę podatku, o której zwrot ubiega się instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1;
2)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione kserokopie faktur.
3a. 
W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy roczne, przy czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w danym roku.
5. 
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia tego wniosku przez instytucje lub organy Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1.
6. 
W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia.
7. 
W przypadku określonym w ust. 6 zwrot podatku następuje w terminie, o którym mowa w ust. 5, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień instytucji lub organów Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, według kwot faktycznie uznanych.
8. 
Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, a instytucja lub organ Unii Europejskiej, o których mowa w § 6 ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny.