Art. 6. - Międzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznemi. Genewa.1923.09.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.71.621

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 1950 r.
Artykuł  VI. 

Układające się Strony zgadzają się, aby w wypadku naruszenia postanowień art. I, popełnionego na terytorjum jednej z nich, gdy przypuszczać można, iż przedmioty stanowiące naruszenie sporządzone były na terytorjum lub sprowadzone były z terytorjum innej Strony, władze wyznaczone na podstawie Porozumienia z dnia 4 maja 1910 r. podadzą natychmiast czyny te do wiadomości władz tej drugiej Strony, udzielając im jednocześnie wyczerpujących informacyj, umożliwiających przedsięwzięcie potrzebnych zarządzeń.