Art. 9. - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich. Londyn.1995.07.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1654

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  9

Wspieranie współpracy technicznej

1.
Strony konwencji będą wspierać, w porozumieniu i z udziałem Organizacji, te państwa, które zwrócą się o pomoc techniczną w zakresie:
1.
szkolenia personelu administracyjnego i technicznego;
2.
ustanowienia instytucji szkolącej załogi statków rybackich;
3.
dostarczania wyposażenia i urządzeń dla instytucji szkoleniowych;
4.
opracowania odpowiednich programów szkolenia, w tym szkolenia praktycznego na morskich statkach rybackich; oraz
5.
ułatwienia innych środków i przedsięwzięć w celu podnoszenia kwalifikacji załóg statków rybackich,

najlepiej na szczeblu krajowym, lokalnym lub regionalnym, aby pomagać w osiąganiu celów i zadań konwencji, biorąc pod uwagę szczególne potrzeby w tym względzie krajów rozwijających się.

2.
Ze swej strony Organizacja będzie podejmować wysiłki, zależnie od potrzeb, w porozumieniu lub łącznie z innymi organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Międzynarodową Organizacją Pracy i Organizacją do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ.