Art. 2. - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich. Londyn.1995.07.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1654

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  2

Definicje

Dla celów tej konwencji, o ile nie zdefiniowano inaczej:

1.
"Strona" oznacza państwo, w stosunku do którego konwencja weszła w życie.
2.
"Administracja" oznacza Rząd Strony, której banderę statek ma prawo podnosić.
3.
"Świadectwo" oznacza ważny dokument, bez względu na to, jak jest określany, wydany lub uznany zgodnie z postanowieniami konwencji, upoważniający jego właściciela do służby zgodnie z treścią tego dokumentu lub zgodnie z wymaganiami przepisów krajowych.
4.
"Wykwalifikowany" oznacza osobę posiadającą odpowiednie świadectwo.
5.
"Organizacja" oznacza Międzynarodową Organizację Morską.
6.
"Sekretarz Generalny" oznacza Sekretarza Generalnego Organizacji.
7.
"Statek rybacki" albo "statek" oznacza dowolny statek wykorzystywany w celach komercyjnych do połowu ryb lub innych żywych zasobów morza.
8.
"Morski statek rybacki" oznacza statek rybacki inny niż te, które żeglują wyłącznie na wodach śródlądowych albo w obrębie czy pobliżu wód osłoniętych oraz akwenów, na których mają zastosowanie przepisy portowe.