Art. 13. - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich. Londyn.1995.07.07.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1654

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 października 2015 r.
Artykuł  13

Wypowiedzenie

1.
Strona może wypowiedzieć konwencje, w dowolnym czasie po upływie pięciu lat od dnia, w którym konwencja wejdzie w życie dla tej Strony.
2.
Wypowiedzenia dokonuje się przez pisemne zawiadomienie Sekretarza Generalnego.
3.
Wypowiedzenie nabierze mocy obowiązującej dwanaście miesięcy po otrzymaniu wypowiedzenia przez Sekretarza Generalnego, albo po upływie każdego dłuższego okresu zawartego w zawiadomieniu.