Art. 9. - Międzynarodowa Konwencja (nr 11) o prawie zrzeszania się i koalicji pracowników rolnych. Genewa.1921.11.12.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.54.378

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 1924 r.
Art.  9. 

Za tekst oryginalny niniejszej Konwencji uznaje się obydwa jej brzmienia: francuskie i angielskie.

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją, uznaliśmy ją i uznajemy za słuszną, zarówno w całości jak i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i zatwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie dnia 11 czerwca 1924 roku.