Art. 9. - Miary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.72.661 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1928 r.
Art.  9.

Wzorcem miary jest ciało fizyczne, którego pewna właściwość pod względem wielkości przedstawia tę miarę z określoną dokładnością. Przyrządem mierniczym jest każdy mechanizm, służący do pośredniego lub bezpośredniego dokonywania pomiarów.

Wzorce miar i przyrządy miernicze stanowią narzędzia miernicze.