Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.543

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 6 maja 2013 r.
w sprawie metodologii ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne2)

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa metodologię ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne.
§  2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne ustala się odrębnie dla każdego roku danego okresu trzyletniego.
§  3. Maksymalne roczne poziomy opłat za poszczególne usługi powszechne ustala się według wzoru:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

i - usługa powszechna,

t - kolejny rok okresu trzyletniego,

t0 - rok bazowy,

pi,t - maksymalna opłata za usługę powszechną i w roku t,

pi,t0 - opłata za usługę powszechną i w roku bazowym t0,

RPIt - skumulowany prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce od roku bazowego t0 do roku t,

Wt - skumulowany prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy operatora wyznaczonego od roku bazowego t0 do roku t,

FLi - udział kosztów wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników w kosztach ogółem dla usługi powszechnej i,

F - udział kosztów stałych w kosztach ogółem,

FL - udział kosztów wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników w kosztach ogółem,

Qi,t0 - liczba usług powszechnych i w roku bazowym t0,

Qi,t - liczba usług powszechnych i w roku t.

§  4.
1. Opłata za usługę powszechną w roku poprzedzającym dany okres trzyletni, zwany dalej "rokiem bazowym", jest rozumiana jako opłata zawarta w obowiązującym cenniku usług powszechnych.
2. W przypadku gdy opłata zawarta w obowiązującym cenniku usług powszechnych nie spełnia zasady ustalania opłat za usługi powszechne w sposób odzwierciedlający koszty ich świadczenia, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, zwanej dalej "ustawą", opłata za usługę powszechną w roku bazowym jest rozumiana jako koszt jednostkowy świadczenia danej usługi powszechnej, kalkulowany zgodnie z:
1) § 4 pkt 2 oraz § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie prowadzenia przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług powszechnych (Dz. U. poz. 542) albo
2) § 4 pkt 2 oraz § 6 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, powiększony o marżę brutto

- przy czym do ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne przyjmuje się wyższą wartość.

§  5. Prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce dla kolejnych lat danego okresu trzyletniego jest określany na podstawie średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych prognozowanej na ten okres w uzasadnieniu do ustawy budżetowej obowiązującej w roku bazowym.
§  6.
1. Prognozowany wskaźnik wzrostu wydajności pracy operatora wyznaczonego dla kolejnych lat danego okresu trzyletniego jest określany w drodze konsultacji z operatorem wyznaczonym na podstawie prognozowanego na ten okres wzrostu wydajności pracy przedstawionego przez operatora wyznaczonego.
2. W przypadku braku prognozy, wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, jest określany jako iloraz wielkości produktu krajowego brutto oraz wielkości zatrudnienia w gospodarce narodowej, prognozowanych na dany okres trzyletni w uzasadnieniu do ustawy budżetowej obowiązującej w roku bazowym.
§  7. Udział kosztów stałych w kosztach ogółem jest określany w drodze konsultacji z operatorem wyznaczonym.
§  8.
1. Liczby świadczonych usług powszechnych dla kolejnych lat danego okresu trzyletniego są określane na podstawie wielkości prognozowanych na ten okres przez operatora wyznaczonego.
2. W przypadku braku prognozy albo znacznego zróżnicowania poziomów liczb świadczonych usług powszechnych, na których prognoza jest oparta, liczby, o których mowa w ust. 1, są określane na podstawie wielkości z ostatniego roku, za który są dostępne dane operatora wyznaczonego.
§  9.
1. Maksymalne roczne poziomy opłat za poszczególne usługi powszechne dla usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo ustala się, stosując wzór, o którym mowa w § 3.
2. Dopuszcza się zmianę maksymalnych rocznych poziomów opłat za poszczególne usługi powszechne dla usług pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo, ustalonych na podstawie wzoru, o którym mowa w § 3, nie więcej niż o 10% w porównaniu do maksymalnych rocznych poziomów opłat ustalonych dla poszczególnych usług powszechnych w danej grupie usług pod warunkiem, że przychody wyliczone na podstawie liczby poszczególnych usług powszechnych w tej grupie usług w danym roku i zmienionych maksymalnych poziomów opłat dla danego roku nie będą przekraczać przychodów wyliczonych na podstawie liczby poszczególnych usług powszechnych w tej grupie w danym roku i maksymalnych rocznych poziomów opłat ustalonych dla danego roku.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz. Urz. WE L 15 z 21.01.1998. str. 14, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 3, str. 71, z późn. zm.).