§ 1. - Maksymalny odsetek, o jaki można zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.149

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.
§  1.
Określa się maksymalny odsetek, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.), o jaki wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może zmniejszyć całkowitą kwotę wydatków w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw w ciągu danego roku i na dany rok, który wynosi 50%.