Maksymalna wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.121.837

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
Maksymalna wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007 wynosi:
1)
150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz na kierunki: architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz;
2)
85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na pozostałe kierunki studiów.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 76, poz. 540).