Art. 9. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  9.
1.
Stała Komisja Koncyljacyjna będzie miała za zadanie wyjaśnić kwestje sporne, zgromadzić w tym celu wszystkie pożyteczne informacje w drodze badania lub inaczej i usiłować pojednać Strony. Po zbadaniu sprawy, Komisja poda Stronom warunki porozumienia, które będzie się jej wydawało właściwe.
2.
Komisja złoży sprawozdanie, podające warunki tego porozumienia, w ciągu 6-ciu miesięcy, licząc od dnia w którym spór został do niej wniesiony, o ile Strony Umawiające się nie zdecydują za wspólną zgodą przedłużyć ten termin.
3.
Egzemplarz sprawozdania doręczony będzie każdej ze Stron.
4.
Komisja ustali okres czasu, w ciągu którego Strony mają się wypowiedzieć co do tych propozycyj.
5.
Okres ten nie przekroczy wszakże 3-ch miesięcy.