Art. 20. - Luksemburg-Polska. Traktat koncyljacyjno-arbitrażowy. Luksemburg.1928.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.93.727

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1930 r.
Artykuł  20.
1.
Orzeczenie Sądu Rozjemczego winno być wykonane z dobrą wiarą przez Strony.
2.
Trudności, któreby wynikły przy interpretowaniu tego orzeczenia, będą rozstrzygnięte przez Trybunał lub Sąd, który je wydał. Każda ze Stron będzie miała prawo w tym celu zwrócić się do Trybunału lub Sądu w drodze zwykłego podania.