§ 5. - Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1488 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  5. 
1. 
Loty akrobacyjne mogą być wykonywane w strefie lotów akrobacyjnych, w strefie pokazu lotniczego albo poza tymi strefami w przypadkach określonych w ust. 8-11.
2. 
Loty akrobacyjne nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności mogą być wykonywane wyłącznie w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego.
3. 
Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego wykonuje się na wysokości większej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu.
4. 
Loty akrobacyjne w strefie lotów akrobacyjnych albo w strefie pokazu lotniczego mogą być wykonywane na wysokości mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu wydanej na wniosek odpowiednio:
1)
organizatora lotów akrobacyjnych złożony nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym terminem lotu akrobacyjnego;
2)
organizatora pokazu lotniczego, o którym mowa w art. 123 ust. 1b ustawy, złożony wraz z programem pokazu lotniczego;
3)
organizatora pokazu lotniczego, o którym mowa w art. 123 ust. 1d ustawy, złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem pokazu lotniczego.
4a. 
Loty akrobacyjne w strefie pokazu lotniczego, o którym mowa w art. 123 ust. 1d ustawy, wykonuje się na wysokości nie mniejszej niż 150 m (500 ft) nad poziomem terenu.
5. 
W przypadku pilotów państw obcych wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem lotu akrobacyjnego lub pokazu lotniczego.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
określenie wnioskodawcy obejmujące jego imię i nazwisko albo nazwę oraz adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
2)
(uchylony);
2a)
typ statku powietrznego używanego podczas lotu akrobacyjnego;
3)
proponowaną wysokość dolnej granicy lotu akrobacyjnego;
4)
proponowany czas, w którym będą wykonywane loty akrobacyjne;
5)
numer uprawnienia lotniczego pilota statku powietrznego, z wyłączeniem członków załóg statków powietrznych lotnictwa państwowego;
5a)
w przypadku pilotów państw obcych - zgodę właściwego organu państwa ich pochodzenia na wykonywanie lotów akrobacyjnych na wysokości mniejszej niż 300 m (1000 ft), jeżeli została udzielona;
6)
uzasadnienie.
7. 
(uchylony).
7a. 
Prezes Urzędu może wezwać organizatora lotów akrobacyjnych lub organizatora pokazu lotniczego do złożenia wyjaśnień dotyczących danych oraz informacji, zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 6.
8. 
Loty akrobacyjne wykonywane na wysokości nie mniejszej niż 500 m (1500 ft) nad poziomem terenu mogą być wykonywane poza strefą lotów akrobacyjnych albo strefą pokazu lotniczego:
1)
w przestrzeni kontrolowanej - po uzyskaniu zgody służby kontroli ruchu lotniczego;
2)
w przestrzeni niekontrolowanej:
a)
w strefie czasowo wydzielonej albo w strefie czasowo rezerwowanej,
b)
w strefie ruchu lotniskowego - po uzyskaniu zgody zarządzającego tą strefą,
c)
w odległości do 15 km od granicy strefy ruchu lotniskowego - po powiadomieniu zarządzającego strefą ruchu lotniskowego oraz właściwej terytorialnie służby ruchu lotniczego.
9. 
Loty akrobacyjne wykonywane nad lotniskiem lub w odległości do 1 km od jego granicy mogą być wykonywane poza strefą lotów akrobacyjnych albo strefą pokazu lotniczego po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)
uzyskaniu zgody zarządzającego lotniskiem na wykonanie lotu akrobacyjnego;
2)
uzyskaniu zgody służby kontroli ruchu lotniczego w przypadku lotniska kontrolowanego;
3)
wykonywaniu lotów na wysokości nie mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem lotniska albo uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu na wykonywanie lotów na wysokości mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad poziomem terenu;
4)
pozostawaniu statku powietrznego w zasięgu ciągłej obserwacji osoby wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem lub w zasięgu kontroli radarowej w przypadku lotniska kontrolowanego.
10. 
Do zgody Prezesa Urzędu, o której mowa w ust. 9 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4-7.
11. 
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do lądowisk zgłoszonych do ewidencji lądowisk.