§ 14. - Loty próbne i akrobacyjne oraz pokazy lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1488 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 sierpnia 2017 r.
§  14. 
1. 
Pokaz lotniczy nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności może być organizowany wyłącznie w formie przelotu statków powietrznych.
2. 
W przypadku pokazu lotniczego, o którym mowa w ust. 1, dyrektor pokazu lotniczego wyznacza strefę pokazu lotniczego i trasę przelotu właściwą dla obszaru pokazu lotniczego oraz uzgadnia z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego warunki przelotu i rezerwację przestrzeni powietrznej o rozmiarach niezbędnych do przelotu. Przepisu § 13 ust. 3 nie stosuje się.
3. 
Organizator pokazu lotniczego, o którym mowa w ust. 1, współpracuje z właściwą terytorialnie instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego oraz uzgadnia warunki i zasady współpracy z instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego w przyległych elementach struktury przestrzeni powietrznej.