Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1035

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej

Na podstawie art. 15zzzzb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wykaz lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, oraz wymagania, których spełnienie potwierdza osiągnięcie minimalnej gotowości opera-cyjnej przez lotnisko.
§  2.  Lotniskami użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, są lotniska:
1) Bydgoszcz;
2) Chopina w Warszawie;
3) Gdańsk im. Lecha Wałęsy;
4) Katowice-Pyrzowice;
5) Kraków-Balice;
6) Lublin;
7) Łódź;
8) Olsztyn-Mazury;
9) Poznań-Ławica;
10) Rzeszów-Jasionka;
11) Szczecin-Goleniów;
12) Warszawa-Modlin;
13) Wrocław-Strachowice;
14) Zielona Góra-Babimost.
§  3.  Potwierdzeniem osiągnięcia minimalnej gotowości operacyjnej przez lotnisko jest zapewnienie przez zarządzającego lotniskiem:
1) minimalnej obsady pracowników operacyjnych na poziomie dostosowanym do planowanej liczby startów i lądowań,
2) utrzymania niezbędnej infrastruktury lotniska, dostosowanej do planowanej liczby startów i lądowań

- państwowych statków powietrznych oraz statków powietrznych wykonujących przewóz pasażerów, towarów lub poczty.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.