Lista podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2124

Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu 2

Na podstawie art. 44c ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się:
1)
listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

LISTA PODMIOTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEPODLEGAJĄCE FAKTYCZNEMU OPODATKOWANIU, DO CELÓW USTALENIA POŚREDNIEGO ODBIORCY

Lp.PaństwaLista podmiotów i przedsięwzięć
1Wszystkie państwa członkowskie UEEuropejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG)
2Królestwo Belgii- Société de droit commun/maatschap (spółka prawa cywilnego lub spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej)
- Société momentanée/tijdelijke handelsvennootschap (nieposiadająca osobowości prawnej spółka, której celem jest zarządzanie

jedną lub kilkoma określonymi operacjami handlowymi)

- Société interne/stille handelsvennootschap (nieposiadająca osobowości prawnej spółka, poprzez którą jedna lub więcej osób ma udział w operacjach, którymi w ich imieniu zarządza jedna lub więcej osób)
Informacje dodatkowe:

Spółki te nie posiadają osobowości prawnej i z podatkowego punktu widzenia można w ich przypadku stosować kryterium przełamania osobowości prawnej (look-through approach).

- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
3Republika Bułgarii- Дружество със специална инвестиционна цел (spółka inwestycyjna specjalnego przeznaczenia)
- Инвестиционно дружество (spółka inwestycyjna, która nie jest objęta art. 44c ust. 1 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
4Republika Czeska- Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. lub v.o.s.) (spółka

osobowa)

- Sdružení (stowarzyszenie)
- Komanditní společnost
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
5Królestwo Danii- Interessentskab (spółka jawna)
- Kommanditselskab (spółka komandytowa)
- Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
- Partrederi
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
6Republika Federalna Niemiec- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (spółka prawa cywilnego)
- Kommanditgesellschaft - KG, offene Handelsgesellschaft - OHG (spółka komandytowa - KG, spółka jawna - OHG)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
7Republika Estońska- Seltsing (spółka osobowa)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
8Irlandia- Partnership (spółki osobowe) i investment club (kluby inwestycyjne)
Informacje dodatkowe:

Powiernicy będący irlandzkimi rezydentami zwykle podlegają podatkowi od dochodów uzyskanych z trustu. Jednak gdy beneficjenci lub powiernicy nie są irlandzkimi rezydentami, opodatkowaniu podlega tylko irlandzkie źródło dochodu powstałego w takich przypadkach.

9Republika Grecka- Οµόρρυθµος εταιρεία (OE) (spółka jawna)
- Ετερόρρυθµος εταιρεία (EE) (spółka komandytowa)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
10Królestwo Hiszpanii- Podmioty podlegające systemowi opodatkowania zysków przypisanych
- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (spółka prawa cywilnego posiadająca lub nieposiadająca osobowości prawnej),
- Herencias yacentes (majątek osoby zmarłej),
- Comunidad de bienes (współwłasność).
- Inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej tworzące odrębną jednostkę gospodarczą lub odrębną grupę aktywów (zgodnie z art. 35 ust. 4 Ley General Tributaria).
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
11Republika Francuska- Société en participation (spółka joint venture)
- Société ou association de fait (spółka de facto lub stowarzyszenie de facto)
- Indivision (współwłasność)
- Fiducie
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
12Republika Włoska- Wszystkie spółki prawa cywilnego i porównywalne podmioty
Informacje dodatkowe:

Kategoria spółek prawa cywilnego obejmuje: società in accomandita semplice, società semplici, associazioni (stowarzyszenia) artystów lub osób wykonujących wolny zawód w celu prowadzenia działalności artystycznej lub innej, bez osobowości prawnej, società in nome collettivo, società di fatto (spółki nieformalne i de facto) oraz società di armamento.

- Spółki o ograniczonej liczbie udziałowców wybierających transparentność podatkową

(system "transparentności podatkowej" może być przyjęty przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, których członkowie są osobami fizycznymi zgodnie z art. 116 Testo unico delle imposte sui redditi)

- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
13Republika Cypryjska- Συνεταιρισµός (spółka osobowa)
- Σύνδεσµος lub σωµατείο (stowarzyszenie)
- Συνεργατικές (spółdzielnia)
Informacje dodatkowe:

Wyłącznie w zakresie transakcji między członkami.

- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem lokalnym lub zagranicznym
14Republika Łotewska- Pilnsabiedrība (spółka jawna)
- Komandītsabiedrība (spółka komandytowa)
- Biedrība un nodibinājums (stowarzyszenie i fundacja)
- Lauksaimniecības kooperatīvs (spółdzielnia rolnicza)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
15Republika Litewska- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
16Wielkie Księstwo Luksemburga- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
17Węgry- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
18Republika Malty- Soċjetà In Akkomandita (spółka osobowa en commandite), której kapitał nie jest podzielony na udziały
- Arrangement in participation (stowarzyszenie en participation)
- Soċjetà Kooperattiva (spółdzielnia)
19Królestwo Niderlandów- Vennootschap onder firma (spółka jawna)
- Commanditaire vennootschap (zamknięta spółka komandytowa)
- Vereniging (stowarzyszenie)
- Stichting (fundacja)
Informacje dodatkowe:

Verenigingen (stowarzyszenia) i stichtingen (fundacje) są zwolnione z podatku, chyba że prowadzą działalność handlową lub gospodarczą.

- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
20Republika Austrii- Offene Gesellschaft (OG) (spółka jawna)
- Offene Handelsgesellschaft (OHG) (spółka handlowa)
- Kommanditgesellschaft (KG) (spółka komandytowa)
- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht (spółka prawa cywilnego)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
21Rzeczpospolita Polska- Spółka jawna (sp. j.)
- Spółka komandytowa (sp. k.)
- Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)
- Spółka partnerska (sp. p.)
- Spółka cywilna (s.c.)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
22Republika Portugalska- Spółki prawa cywilnego niemające formy prawnej spółki handlowej
- Przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną zaangażowane w określone rodzaje działalności zawodowej, w ramach których wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi wykwalifikowanymi w tym samym zawodzie
- Spółki będące jedynie w posiadaniu aktywów i które są kontrolowane przez grupę rodzinną lub znajdują się w całości w posiadaniu nie więcej niż pięciu osób
- Spółki posiadające zezwolenie na działalność w ramach Międzynarodowego Centrum Biznesu (International Business Centre) na Maderze kwalifikujące się do zwolnienia z opodatkowania osób prawnych (zgodnie z art. 33 Estatuto dos Benefícios Fiscais)
Informacje dodatkowe:

Artykuł 33 Estatuto dos Benefícios Fiscais mający zastosowanie do spółek, które uzyskały zezwolenie na działalność do dnia 31 grudnia 2000 r., przewiduje zwolnienie z opodatkowania osób prawnych do dnia 31 grudnia 2011 r.

- Stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej
- Trust, powołany przez osoby prawne w ramach Międzynarodowego Centrum Biznesu (International Business Centre) na Maderze, lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
23Rumunia- Stowarzyszenie (spółka osobowa)
- Cooperative (spółdzielnia)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
24Republika Słowenii- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
25Republika Słowacka- Verejná obchodná spoločnosť (spółka jawna)
- Komanditná spoločnosť (spółka komandytowa)
- Združenie (stowarzyszenie)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
26Republika Finlandii- avoin yhtiö/öppet bolag (spółka jawna)
- kommandiittiyhtiö/kommanditbolag (spółka komandytowa)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
27Królestwo Szwecji- handelsbolag (spółka jawna)
- kommanditbolag (spółka komandytowa)
- enkelt bolag (zwykła spółka osobowa)
- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem zagranicznym
28Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej- General partnership (spółka jawna)
- Limited partnership (spółka komandytowa)
- Limited liability partnership (spółka partnerska)
- Investment club (kluby inwestycyjne), których członkowie są uprawnieni do określonego udziału w aktywach
29Gibraltar- Trust lub inne podobne przedsięwzięcie, regulowane prawem lokalnym lub zagranicznym
Informacje dodatkowe:

Dochód trustów jest zwolniony z podatku zgodnie z the Income Tax (Allowances, Deductions and Exemptions) Rules, 1992, jeżeli:

a) trust został utworzony przez osobę niebędącą rezydentem lub w jej imieniu; oraz

b) dochód

- został naliczony lub pochodzi spoza Gibraltaru, lub

- został otrzymany przez trust, a jeżeli beneficjent otrzymał dochód bezpośrednio, nie podlega on opodatkowaniu zgodnie z the Income Tax Ordinance.

Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy trust został utworzony przed dniem 1 lipca 1983 r., a warunki trustu wyraźnie wykluczają rezydentów Gibraltaru jako beneficjentów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA PODMIOTÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEPODLEGAJĄCE FAKTYCZNEMU OPODATKOWANIU, DO CELÓW USTALENIA PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 44C UST. 2 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Podmioty i przedsięwzięcia, które mają siedzibę lub miejsce faktycznego zarządu w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska nie jest związana umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych w rozdziale 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Lp.Państwa i terytoriaLista podmiotów i przedsięwzięć
1Antigua i BarbudaInternational business company (międzynarodowa spółka handlowa)
2Andżuwan (Komory)Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

3Wspólnota BahamówTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Foundation (fundacja)

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

4Królestwo BahrajnuTrust finansowy, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
5BarbadosTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

International Society with Restricted Liability (spółka międzynarodowa o ograniczonej odpowiedzialności)

6BelizeTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

7Bermudy - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

8Państwo Brunei DarussalamTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

International trust (trust międzynarodowy)

International Limited Partnership (międzynarodowa spółka komandytowa)

9Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową ZelandiąTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International trust (trust międzynarodowy)

International company (spółka międzynarodowa)

International partnership (międzynarodowa spółka osobowa)

10Republika KostarykiTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym Spółka
11Republika DżibutiSpółka wyłączona z systemu podatkowego

Trust, regulowany prawem zagranicznym

12Wspólnota DominikiTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

13Republika FidżiTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
14Polinezja FrancuskaSociété (spółka)

Société de personnes (spółka osobowa)

Société en participation (spółka joint venture)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

15GrenadaInternational business company (międzynarodowa spółka handlowa)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

16GuamCompany (spółka)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Partnership (spółka osobowa)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

17Republika GwatemaliTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym Fundación (fundacja)
18Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki LudowejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19Republika KiribatiTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
20Labuan (Malezja)Offshore company (spółka offshore)

Malaysian offshore bank (malezyjski bank offshore)

Offshore limited partnership (spółka komandytowa offshore)

Offshore trust (trust offshore)

21Republika LibańskaSpółki korzystające z systemu spółek offshore

Trust, regulowany prawem zagranicznym

22Republika LiberiiSpółka nierezydencka

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

23Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki LudowejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Fundação (fundacja)

24Republika MalediwówSpółka

Spółka osobowa

Trust, regulowany prawem zagranicznym

25Wspólnota Marianów PółnocnychForeign sales corporation (przedsiębiorstwo handlu zagranicznego)

Offshore banking corporation (spółka bankowa offshore)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

26Republika Wysp MarshallaTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

27Republika MauritiusuTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Global business company categories 1 and 2 (globalna spółka handlowa kategorii 1 i 2)

28Sfederowane Stany MikronezjiCompany (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

29Republika NauruTrust/nominee company (trust/spółka powiernicza)

Company (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Zagraniczne postanowienia spadkowe

Majątek zagraniczny

Inne formy działalności gospodarczej wynegocjowane z rządem

30Nowa KaledoniaSociété (spółka)

Société civile (spółka cywilna)

Société de personnes (spółka osobowa)

Spółka joint venture

Majątek osoby zmarłej

Trust, regulowany prawem zagranicznym

31Nowa ZelandiaTrust, regulowany prawem zagranicznym
32Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową ZelandiąTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

33Republika PanamyFideicomiso (Trust regulowany prawem lokalnym) i trust regulowany prawem zagranicznym

Fundación de interés privado (fundacja)

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

34Republika PalauCompany (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Przedsiębiorstwo jednoosobowe

Przedstawicielstwo

Credit union (spółdzielnia finansowa)

Cooperative (spółdzielnia)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

35Republika FilipinTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
36Wspólnota PortorykaEstate (nieruchomość)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym International banking entity (międzynarodowy podmiot bankowy)

37Federacja Saint Kitts i NevisTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Foundation (fundacja)

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłączona z systemu podatkowego

38Saint LuciaTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

39Saint Vincent i GrenadynyTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

40Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i KsiążęcejInternational business company (międzynarodowa spółka handlowa)

Trust, regulowany prawem zagranicznym

41Niezależne Państwo SamoaTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International trust (trust międzynarodowy)

International company (spółka międzynarodowa)

Offshore bank (bank offshore)

Offshore insurance company (zakład ubezpieczeniowy offshore)

International partnership (międzynarodowa spółka osobowa)

Limited partnership (spółka komandytowa)

42Republika SeszeliTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

43Republika SingapuruTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
44Wyspy SalomonaCompany (spółka)

Partnership (spółka osobowa)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

45Republika Południowej AfrykiTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
46Królestwo TongaTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym
47TuvaluTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Provident fund (fundusz zapomogowy)

48Państwo Zjednoczonych Emiratów ArabskichTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Offshore company (spółka offshore)

49Stan Delaware w Stanach Zjednoczonych AmerykiSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50Stan Wyoming w Stanach Zjednoczonych AmerykiSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością
51Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów ZjednoczonychTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

52Wschodnia Republika UrugwajuTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Sociedad Anónima Financiera de Inversión

53Republika VanuatuTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

International company (spółka międzynarodowa)

2. Podmioty i przedsięwzięcia, których siedziba lub miejsce faktycznego zarządu znajdują się w wymienionym państwie lub na terytorium, do czasu związania się przez dane państwo lub terytorium z Rzecząpospolitą Polską umową w sprawie środków równoważnych do środków określonych rozdziale 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Lp.Państwa i terytoriaLista podmiotów i przedsięwzięć
1Księstwo AndoryTrust, regulowany prawem zagranicznym
2Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

3Aruba - Terytorium Królestwa NiderlandówTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Stichting Particulier Fonds (fundacja prywatna)

4Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

5Kajmany - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka wyłączona z systemu podatkowego

6Guernsey - Terytorium Zależne Korony BrytyjskiejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

Fundacja

7Wyspa Man - Terytorium Zależne Korony BrytyjskiejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

8Jersey - Terytorium Zależne Korony BrytyjskiejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Spółka

Fundacja

9Księstwo LiechtensteinuAnstalt (Trust, regulowany prawem lokalnym) i trust regulowany prawem zagranicznym

Stiftung (fundacja)

10Księstwo MonakoTrust, regulowany prawem zagranicznym

Fondation (fundacja)

11Montserrat - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

International business company (międzynarodowa spółka handlowa)

12Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa NiderlandówTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Stichting Particulier Fonds (fundacja prywatna)

13Republika San MarinoTrust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

Fondazione (fundacja)

14Konfederacja SzwajcarskaTrust, regulowany prawem zagranicznym

Fundacja

15Turks i Caicos - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejSpółka wyłączona z systemu podatkowego

Limited partnership (spółka komandytowa)

Trust, regulowany prawem lokalnym lub zagranicznym

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. UE LIII z 15.04.2014, str. 50).