Art. 2. - Liban-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Bejrut.1999.07.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2445

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2003 r.
Artykuł  2

Podatki, których dotyczy Konwencja

1.
Niniejsza Konwencja dotyczy podatków od dochodu i od majątku, bez względu na sposób ich poboru, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa, jego organów lokalnych lub administracyjnych jednostek terytorialnych.
2.
Za podatki od dochodu i od majątku uważa się wszystkie podatki, które pobiera się od całego dochodu, od całego majątku albo od części dochodu lub od części majątku, włączając podatki od zysku z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego lub nieruchomego, podatki od uposażeń i innych podobnych wynagrodzeń, jak również podatki od przyrostu majątku.
3.
Do aktualnie istniejących podatków, których dotyczy Konwencja, należą:
a)
w przypadku Polski:
i)
podatek dochodowy od osób fizycznych,
ii)
podatek dochodowy od osób prawnych (zwane dalej "podatkiem polskim");
b)
w przypadku Libanu:
i)
podatek od zysków z działalności przemysłowej, handlowej i niehandlowej,
ii)
podatek od uposażeń, płac, rent i emerytur,
iii)
podatek od dochodu z majątku ruchomego,
iv)
podatek od mienia budowlanego (zwane dalej "podatkiem libańskim").
4.
Niniejsza Konwencja ma zastosowanie także do wszystkich podatków takiego samego lub podobnego rodzaju, które po podpisaniu niniejszej Konwencji będą wprowadzone dodatkowo lub w miejsce istniejących podatków, o których mowa w ustępie 3. Właściwe organy Umawiających się Państw będą informowały się wzajemnie o zasadniczych zmianach dokonanych w ich ustawodawstwach podatkowych, w rozsądnym terminie po dokonaniu takich zmian.