Art. 14. - Liban-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Bejrut.1999.07.26.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.244.2445

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 listopada 2003 r.
Artykuł  14

Wolne zawody

1.
Dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, z wyjątkiem kiedy taki dochód może być również opodatkowany w tym drugim Państwie w następujących okolicznościach:
a)
jeżeli osoba posiada w drugim Umawiającym się Państwie stałą placówkę w celu wykonywania jej działalności lub
b)
jeżeli osoba jest obecna w drugim Umawiającym się Państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w jakimkolwiek 12-miesięcznym okresie, rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku kalendarzowym.

W przypadkach wymienionych w literach a lub b dochód może być opodatkowany w tym drugim Umawiającym się Państwie, lecz tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce lub jest osiągany z jej działalności wykonywanej w okresie, w którym osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie była obecna w tym drugim Państwie.

2.
Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów oraz dentystów i księgowych.