Legitymacja służbowa żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.29.160

Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 22 stycznia 1998 r.
w sprawie legitymacji służbowej żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944) zarządza się, co następuje:
1.
Żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej "żołnierzami", wydaje się legitymacje służbowe żołnierzy jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej "legitymacjami służbowymi".
2.
Rozporządzenie nie dotyczy żołnierzy Jednostki Wojskowej 1004 - Biura Ochrony Rządu.
3.
Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Legitymacja służbowa jest wojskowym dokumentem osobistym, potwierdzającym przysługujące żołnierzom uprawnienia funkcjonariusza Policji, określone w art. 15 ust. 1 pkt 1, 3, 5-7, art. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1-5 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943).
2.
Legitymacji służbowej wolno używać żołnierzowi tylko w sprawach związanych z wykonywaniem zadań służbowych.
1.
W legitymacji służbowej wpisuje się imię i nazwisko żołnierza, numer legitymacji oraz umieszcza się jego fotografię i odciska pieczęć, a także wymienia uprawnienia, o których mowa w § 2 ust. 1.
2.
Pierwsze cyfry numeru legitymacji odpowiadają numerom jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę.
3.
Legitymację służbową podległym sobie żołnierzom wydaje, wymienia, unieważnia, dokonuje w niej wpisów i podpisuje Dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Szef Jednostki Wojskowej Nr 2305 lub osoby przez niego upoważnione.
Legitymacja służbowa podlega wymianie w razie:
1)
zmiany nazwiska lub imienia żołnierza,
2)
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia,
3)
upływu okresu ważności.
1.
Legitymacja służbowa podlega zwrotowi w razie:
1)
zawieszenia w czynnościach służbowych,
2)
zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
2.
W razie zgonu żołnierza bezpośredni przełożony jest obowiązany podjąć czynności zmierzające do odzyskania legitymacji służbowej.
Legitymacji służbowej nie wolno:
1)
odstępować innej osobie,
2)
przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej resortu spraw wewnętrznych i administracji.
1.
W razie utraty legitymacji służbowej żołnierz jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową meldunek odpowiednio Dowódcy Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Szefowi Jednostki Wojskowej Nr 2305, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie utraty legitymacji służbowej.
2.
W razie odzyskania utraconej legitymacji służbowej żołnierz jest obowiązany zwrócić ją odpowiednio do Oddziału Kadr Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Szefa Oddziału Kadr Jednostki Wojskowej Nr 2305, podając w meldunku okoliczności odzyskania legitymacji.
1.
Żołnierz, który naruszył zasady posługiwania się legitymacją służbową, określone w rozporządzeniu, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej.
2.
Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz, który z własnej winy dopuścił się utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji, nie złożył meldunku o jej utracie bądź złożył taki meldunek z opóźnieniem z przyczyn nieusprawiedliwionych.
Rozporządzenie nie narusza przepisów w sprawie legitymacji żołnierza zawodowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ ŻOŁNIERZA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI