Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.5.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 grudnia 1993 r.
w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", na czas pełnienia służby w Urzędzie Ochrony Państwa otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.
§  2. Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254).
§  3. W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię funkcjonariusza, wpisuje się numer legitymacji, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz datę ważności legitymacji.
§  4. Legitymacje służbowe wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą ważność i podlegają zwrotowi.
§  5. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1990 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 72, poz. 429).
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA

(pominięty)

Przód legitymacji: na giloszu szarozielonym czarne godło orła, napisy i numer, kolorowy hologram z godłem orła i napisem UOP oraz umieszczony w prawym dolnym rogu fotografii funkcjonariusza optycznie zmienny znaczek UOP.

Tył legitymacji: na giloszu niebieskim czarne napisy.