Legitymacja służbowa funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.5.21

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 grudnia 1993 r.
w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
1.
Funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", na czas pełnienia służby w Urzędzie Ochrony Państwa otrzymuje bezpośrednio po mianowaniu legitymację służbową funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2.
Wzór legitymacji służbowej określa załącznik do rozporządzenia.
Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia funkcjonariusza wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254).
W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię funkcjonariusza, wpisuje się numer legitymacji, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz datę ważności legitymacji.
Legitymacje służbowe wydane funkcjonariuszom przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą ważność i podlegają zwrotowi.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1990 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 72, poz. 429).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA

(pominięty)

Przód legitymacji: na giloszu szarozielonym czarne godło orła, napisy i numer, kolorowy hologram z godłem orła i napisem UOP oraz umieszczony w prawym dolnym rogu fotografii funkcjonariusza optycznie zmienny znaczek UOP.

Tył legitymacji: na giloszu niebieskim czarne napisy.