Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.74.430

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
o legalnych jednostkach miar, dozwolonych do dalszego tymczasowego używania.

Na podstawie artykułów 1 i 24 dekretu o miarach (Dz. Praw r. 1919 № 15 poz. 211) rozporządzam co następuje:
Art.  1.

W granicach ziem byłego zaboru rosyjskiego dozwala się używać aż do odwołania następujących jednostek miar jako legalnych:

Dla pomiarów gruntów: morgi nowopolskiej równej pięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysiącom ośmiuset siedemdziesięciu dwum miljonowym częściom (0,559872) hektara.

W aktach urzędowych miara powierzchni może być wyrażano w tej jednostce tylko na żądanie jednej ze stron i obok miary w metrach kwadratowych lub arach albo ich legalnych jednostkach wtórnych.

W razie niezgodności obydwu miar, mających wyrażać jedną i tę samą wielkość, decydującą jest miara podana zgodnie z dokumentem, na podstawie którego akt został spisany, względnie miara wyrażona w tym układzie, wzorcami miar którego wykonano pomiar bezpośredni.

Dla pomiarów objętości: garnca równego czterem litrom i kwarty równej jednemu litrowi.

Art.  2.

W obrocie publicznym dozwala się posługiwania wzorcami miar. wyrażającemi miary dotychczas w kraju używane, a niewymienione w dekrecie o miarach (Dz. Praw r. 1919 № 15 poz. 211) lub rozporządzeniu o legalnych jednostkach miar (Dz. Praw r. 1919 № 41 poz. 299) do 31 grudnia 1919 roku, o ile wzorce te były legalizowane we właściwym urzędzie miar, cecha legalizacji nie jest według przepisów tegoż urzędu przedawniona i wzorce same pozostają legalne i rzetelne.

Art.  3.

Przepisy wykonawcze do rozporządzenia niniejszego wydaje Główny Urząd Miar.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą po upływie dwuch tygodni od daty jego ogłoszenia.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 1919 r.