Kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych... - Dz.U.2015.1129 - OpenLEX

Kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1129

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1389) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej "kwalifikacjami służbowymi", odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, zwanej dalej "ustawą".
Kwalifikacje służbowe potwierdzone w Książce nurka, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 7 i art. 28 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "Książką nurka", dokumentują uzyskanie kwalifikacji młodszego nurka, nurka lub nurka instruktora i odbycie przeszkoleń we właściwej służbie podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz stanowią podstawę do uzyskania odpowiedniego dyplomu nurka lub kierownika prac podwodnych.
1.
Kwalifikacje służbowe młodszego nurka odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka posiadającego dyplom nurka III klasy.
2.
Kwalifikacje służbowe nurka, po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego na podstawie programów uwzględniających pragmatykę służbową, odpowiadają kwalifikacjom do wykonywania zawodu nurka posiadającego dyplom nurka II klasy.
3.
Kwalifikacje służbowe nurka instruktora, po odbyciu odpowiedniego szkolenia doskonalącego na podstawie programów uwzględniających pragmatykę służbową, odpowiadają kwalifikacjom wymaganym do wykonywania zawodu nurka posiadającego dyplom nurka I klasy.
1.
Osoba posiadająca kwalifikacje służbowe młodszego nurka i pełniąca funkcję kierującego pracami podwodnymi w ramach posiadanych uprawnień, potwierdzonych w Książce nurka, spełnia wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych posiadającego dyplom kierownika prac podwodnych III klasy.
2.
Osoba posiadająca kwalifikacje służbowe nurka i pełniąca funkcję kierującego pracami podwodnymi w ramach posiadanych uprawnień, potwierdzonych w Książce nurka, spełnia wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych posiadającego dyplom kierownika prac podwodnych II klasy.
3.
Osoba posiadająca kwalifikacje służbowe nurka instruktora i pełniąca funkcję kierującego pracami podwodnymi w ramach posiadanych uprawnień, potwierdzonych w Książce nurka, spełnia wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu kierownika prac podwodnych posiadającego dyplom kierownika prac podwodnych I klasy.
Osoba obsługująca urządzenia i wyposażenie techniczne wykorzystywane do prac podwodnych, posiadająca kwalifikacje służbowe potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w tym zakresie, spełnia wymagania niezbędne do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora systemów nurkowych dla prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych.
1.
Kwalifikacje, o których mowa w § 3-5, odpowiadają kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 19 ustawy, pod warunkiem uzupełnienia, w drodze szkolenia, różnic programowych wynikających z ramowych programów szkolenia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ustawy.
2.
Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, powinno odbyć się w ośrodku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, i zakończyć się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków, działającą przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, w zakresie przewidzianym dla wnioskowanego dyplomu lub świadectwa.
3.
Na wniosek osoby zainteresowanej, o której mowa w art. 23 ust. 3 ustawy, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wskazuje zakres różnic, o których mowa w ust. 1, których uzupełnienie jest niezbędne do uzyskania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zawodów wymienionych w art. 19 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 138, poz. 1469).