Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.116.977

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie kwalifikacji osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi oraz osób sprawujących nadzór nad tymi osobami 2

Na podstawie art. 10 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:
§  1. Osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi powinny posiadać:
1) wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
2) co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w zakresie utrzymywania zwierząt oraz wykonywania czynności związanych z karmieniem, pojeniem, chwytaniem, poskramianiem i przemieszczaniem zwierząt.
§  2. Osoby sprawujące nadzór nad osobami, o których mowa w § 1, powinny posiadać wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania tego nadzoru oraz:
1) ukończone studia wyższe na kierunku weterynaria, rolnictwo, zootechnika lub biologia, lub
2) ukończoną szkołę średnią zawodową oraz tytuł zawodowy technika w zawodach związanych z chowem i hodowlą zwierząt, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub
3) wykształcenie średnie, o którym mowa w art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 3 ), oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, o których mowa w pkt 2.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych (Dz. Urz. WE L 358 z 18.12.1986, str. 1, Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 32).

Dane dotyczące ogłoszenia dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i Nr 94, poz. 788.