[Ogłoszenie i doręczenie orzeczenia sądu dyscyplinarnego] - Art. 62. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 62. - [Ogłoszenie i doręczenie orzeczenia sądu dyscyplinarnego] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  62.  [Ogłoszenie i doręczenie orzeczenia sądu dyscyplinarnego]
1. 
Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.
2. 
W wyjątkowych wypadkach można odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 3 dni. O terminie ogłoszenia orzeczenia przewodniczący składu orzekającego zawiadamia strony bezpośrednio po zakończeniu narady.
3. 
Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.
4. 
Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego ogłoszenia.