[Podejmowanie uchwał przez okręgowe zgromadzenie kuratorów] - Art. 49. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 49. - [Podejmowanie uchwał przez okręgowe zgromadzenie kuratorów] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  49.  [Podejmowanie uchwał przez okręgowe zgromadzenie kuratorów]
1. 
Do podjęcia uchwał okręgowego zgromadzenia kuratorów wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków.
2. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. 
Uchwały okręgowego zgromadzenia kuratorów zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie jest jednakże tajne, jeżeli zażąda tego chociażby jeden z członków zgromadzenia.