[Odwołanie do Ministra Sprawiedliwości od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z kuratorem... - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Odwołanie do Ministra Sprawiedliwości od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z kuratorem zawodowym] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  30.  [Odwołanie do Ministra Sprawiedliwości od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z kuratorem zawodowym]
1. 
Od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z kuratorem zawodowym, przeniesienia na inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków, kurator może, w terminie 7 dni, wnieść odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.
2. 
(uchylony).
3. 
W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy stosuje się przepisy Kodeksu pracy.