[Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy] - Art. 18. - Kuratorzy sądowi. - Dz.U.2020.167 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy] - Kuratorzy sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.167 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2020 r. do: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  18.  [Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy]
1. 
Prezes sądu okręgowego, po zasięgnięciu opinii kuratora okręgowego i prezesa sądu rejonowego, może przyznać kuratorowi zawodowemu nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy.
2. 
Minister Sprawiedliwości może utworzyć, w drodze rozporządzenia, dodatkowy fundusz nagród dla kuratorów zawodowych, z przeznaczeniem na nagrody specjalne za osiągnięcia w pracy, w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń kuratorów zawodowych.