Art. 15. - Kultura fizyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.226.1675 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2010 r.
Art.  15.

(uchylony).